19 december Brede Bestuurdersbijeenkomst (BBB)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum

Op 19 december 2018 vond de Brede Bestuurdersbijeenkomst plaats. Een brede groep bestuurders van alle organisaties uit de strafrechtketen kwam bijeen in Den Haag om te praten over een volgende stap in de ketensamenwerking. Het thema deze keer was ‘Van potentie naar urgentie’.

Met het vaststellen van het ketenplan van de strafrechtketen in juni 2018 is de samenwerking in een andere fase terechtgekomen. Hoe brengen we dit plan tot uitvoering? En hoe nemen we onze organisaties daarin mee, ook regionaal? Die vragen stonden deze middag centraal.

Inspirerende praktijkvoorbeelden

4 professionals namen de aanwezige bestuurders mee in wat met enthousiasme en innovatie mogelijk is in ketensamenwerking. Deze 4 voorbeelden gaven aan dat grenzeloos samenwerken binnen en tussen organisaties nodig is. Dat je moet volhouden en doorgaan, ook als het tegen zit. En dat je daarbij breder moet kijken dan de strafrechtketen alleen, denk aan het zorgdomein of fiscaal domein.

Bouwstenen in workshops

In 4 workshops werden daarna bouwstenen ontwikkeld voor een betere ketensamenwerking. Per workshop zijn 3 ideeën geopperd om de samenwerking te verbeteren.

Workshop Gezamenlijke ketenverantwoording, gezamenlijk verhaal

Deze workshop ging over hoe we ons als strafrechtketen gezamenlijk verantwoorden. De 3 bouwstenen die de deelnemers samen opstelden:

 • Formuleer kleine doelen en begin met simpele dingen, zodat je gemeenschappelijke successen kunt bereiken.
 • Maak samenwerking meetbaar en richt je daarbij op een gezamenlijk resultaat.
 • Breng balans tussen waar je als eigen organisatie verantwoordelijk voor bent en waar je gezamenlijk als keten voor staat.

Workshop Regionale sturing op ketenprestaties

In deze workshop stond de vraag centraal hoe in de regio het gesprek over resultaten in de keten gestructureerder kan worden gevoerd. Dit leverde de volgende bouwstenen op:

 • Er moet een gemeenschappelijke regionale agenda komen.
 • Landelijk faciliteren van regionaal leren door indicatoren en regionale besturen.
 • De pijnpunten bespreken en trots zijn op wat lukt.

Workshop Verbinding regionaal en landelijk

In deze workshop keken de bestuurders naar de manier waarop de verbinding tussen landelijke en regionale prioriteiten vanuit ketenperspectief verbeterd kan worden. De deelnemers opperden:

 • Keuzes maken: slechts een paar prioriteiten vaststellen en daar dan de schouders onder zetten.
 • Landelijk moet minder plannen naar de regio’s sturen, maar meer rekening houden met regionale prioriteiten.
 • Stoppen met het etaleren van de schaarste en gewoon samen aan de slag gaan.

Workshop Toekomstgericht vakmanschap

In deze workshop werd gekeken naar wat professionals in de keten nodig hebben om hun werk goed te kunnen blijven doen in de snel veranderende samenleving. Dit leverde de volgende bouwstenen op:

 • Mensen behouden voor de keten, bijvoorbeeld via een ketenuitwisselingsprogramma.
 • Samen leren en opleiden, bijvoorbeeld via een op te richten ketenacademie.
 • Inkijkmomenten organiseren waarbij je in een andere ketenorganisatie rondkijkt met een opdracht vanuit je eigen organisatie: waar kun jij de partner mee helpen?

Van ego naar eco

Wim van de Donk, voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad, sloot de middag af met zijn visie op de ketensamenwerking. We moeten volgens hem weg van de ego-systemen waarbij de mensen zichzelf in de eigen organisatie belangrijk vinden. En we moeten toe naar het eco-systeem van de strafrechtketen als geheel.