25 april Brede Bestuurdersbijeenkomst (BBB)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

Tijdens de Brede Bestuurdersbijeenkomst Strafrechtketen op 25 april 2019 werd een brede groep bestuurders en professionals uit de keten bijgepraat over de samenwerking in de strafrechtketen. Om de ambities waar te maken is er een nieuwe programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen gestart, een streefbeeld in ontwikkeling en een Strafrechtketenacademie in oprichting. Ook werd er een goed gesprek gevoerd over de doorlooptijden.

Hugo Hillenaar opent de Brede Bestuurdersbijeenkomst

‘Afgelopen dinsdag deed de Hoge Raad hier uitspraak in het Passageproces, nu mag ik jullie op deze bijzondere plek verwelkomen’, zegt Hugo Hillenaar, directeur Directie Strafrechtketen, in de zittingszaal van de Hoge Raad der Nederlanden. ‘Er gebeurt veel in de keten. Deze bijeenkomst is bedoeld om jullie mee te nemen in 2 centrale thema’s: het verbeteren van de informatievoorziening en het verkorten van de doorlooptijden. De aanpak van multiproblematiek, het derde thema, komt op een ander moment aan bod.’

Digitaal Portaal

De middag start met een succesvol voorbeeld van een digitaliseringsproject: het Digitaal Portaal van de Hoge Raad. Advocaten en leden van het OM die in cassatie procederen kunnen hun digitale dossier 24/7 inzien en stukken up- en downloaden. Ton van Schie, hoofd informatisering en automatisering van de Hoge Raad: ‘Ik ben er trots op dat we dit voor elkaar hebben gekregen in samenwerking met advocatenkantoren, het OM, de Rechtspraak en de Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS). Innoveren kan alleen als er ruimte is om fouten te maken. Het is de kunst om van fouten te leren en tijdig bij te sturen.’

Ton van Schie, hoofd informatisering en automatisering van de Hoge Raad

Daarnaast heeft een project meer kans van slagen als het aansluit bij de dagelijkse praktijk van gebruikers. Daarom ging Van Schie met advocatenkantoren in gesprek. Verder raadt hij aan om kleine stappen te maken. ‘Ruim 20 ontwikkelaars en eindgebruikers bleven gedurende een jaar met elkaar in gesprek. Die formule werkt goed.’

Streefbeeld

Ruud Bloembergen, directeur Bedrijfsvoering van het OM, neemt de aanwezigen mee in het ontstaan en de verdere ontwikkeling van het streefbeeld: waar willen we met de strafrechtketen naartoe? De eerste stap was het maken van een zogenaamde houtskoolschets. Martine Vis, programmadirecteur Ketensamenwerking bij de politie, vertelt daarna meer over de 2e fase, die bestaat uit het meer doorleefde verhaal.

De visiedocumenten van alle ketenpartners, ruim 300 in totaal, zijn geanalyseerd. Op welke punten bestaat overeenstemming? Ook kwamen er knelpunten naar voren, zoals inefficiënte manieren van werken en het ontbreken van een integrale informatievoorziening. ‘Iedere ketenpartner verzamelt en bewerkt op dit moment zelf zijn eigen informatie. Dat kan natuurlijk beter.’

Ruud Bloembergen, directeur Bedrijfsvoering OM

Bloembergen schetst de ambitie: ‘In 2025 willen we nog meer burgergeoriënteerd werken, informatiegestuurd, flexibel, innovatief en integraal.’ Kort gezegd komt het erop neer dat de burger goed en tijdig geïnformeerd wil worden, met betrouwbare informatie. En dat professionals dit als uitgangspunt nemen bij hun handelen en niet alleen denken vanuit hun eigen organisatie.

Martine Vis, programmadirecteur Ketensamenwerking Politie

Volgens Martine Vis heeft iedereen wel een idee hoe het beter kan. ‘Maar we hebben vooral mensen nodig die er gewoon mee beginnen.’ Het komende half jaar zit ze om tafel met voortrekkers van de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering en vele anderen om het streefbeeld verder in te kleuren. Ook zoekt ze kritische mensen in de uitvoering om het beeld aan te scherpen. Om het beeld te doorleven komen er vervolgens gesprekken met de werkvloer, de MT’s van de verschillende organisaties, burgers en misschien zelfs met gedetineerden. In februari 2020 moet het plaatje compleet zijn.

Strafrechtketenacademie

Om de keten te versterken wordt er gedacht aan het oprichten van een Strafrechtketenacademie. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet. Arian van Rijssen, adviseur creatieve activatie van de Directie Strafrechtketen, vertelt wat er allemaal aankomt: coaching on the job, verdieping, het delen van best practices, trainingen, masterclasses en leergangen. ‘Kortom: we gaan bij elkaar kijken om van elkaar te leren’, vertelt Van Rijssen enthousiast.

Hanneke Ockhuijsen, winnaar van een gouden ticket

Wat de deelnemers dan nog niet weten, is dat 3 personen aan het eind van de middag worden verrast met een gouden ticket. Een voucher voor een middagje meelopen bij een andere ketenorganisatie. Niet alleen leuk, maar ook leerzaam om een kijkje in de keuken van een partner te nemen.

Frank Beemer, academic director ketenregie van de Erasmus Academie geeft een voorproefje van zo’n masterclass. Deelnemers mogen reageren op 7 stellingen over lerend samenwerken in de keten, zoals: Wie betaalt, bepaalt. Vervolgens geeft Beemer zijn eigen visie. Of die van Johan Cruijff: ‘Ik heb nog nooit een zak geld een doelpunt zien maken.’ Een andere stelling die Beemer poneert, is dat regie in ketens en netwerken een ander vak is dan lijn- of projectmanagement. Sommigen zijn het daarmee eens, een ander zegt dat het onderdeel zou moeten zijn van lijnmanagement.

Frank Beemer, academic director ketenregie Erasmus Academie

Beemer ziet veel gefrustreerde projectmanagers omdat ze met verkeerde verwachtingen aan hun rol beginnen. ‘Je hebt vakbazen, werkbazen en projectbazen. Als een grote diversiteit aan mensen samenwerkt, dan neemt de kennis, het aantal perspectieven en de creativiteit toe. Tegelijkertijd is er ook een grotere kans op conflicten. Het is goed om je daarvan bewust te zijn.’

Voor de Strafrechtketenacademie staat ook een masterclass op de planning over het nieuwe boek ‘De verdachte in de ketens’ van Wim Borst. De auteur overhandigde het eerste boek aan Erik Akerboom, korpschef van de politie. Lees meer over de Boekpresentatie ‘De verdachte in de ketens’ die ook plaatsvond tijdens de Brede Bestuurdersbijeenkomst.

Verder gingen de deelnemers naar de talkshow De Doorlooptijden Draaien Door, waarin ze ook kennismaakten met Marc de Barse, de nieuwe programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen.

Wat vonden bezoekers van de Brede Bestuurdersbijeenkomst?

Laurent Hendrickx, directeur operatie Koninklijke Marechaussee

‘Efficiëntie mag niet ten koste gaan van waarden’

‘De informatie in deze bijeenkomst werd op een leuke, innovatieve manier gebracht. Het is wel duidelijk dat ketenpartners elkaar nodig hebben. Helaas is er vaak eerst een incident nodig om snel politieke consensus te bereiken en om goed samen te werken. Als overheid proberen we dingen zo goed mogelijk te doen, maar mag efficiëntie ten koste gaan van waarden? Denk aan het werk van de Raad voor de Kinderbescherming: snelle doorlooptijden gaan niet boven de veiligheid van een kind. Zorgvuldigheid is ook belangrijk.’

Rosa Jansen, voorzitter Slachtofferhulp Nederland

‘Oplossing zit niet in digitalisering, het gaat om juiste mindset’

‘Soms moeten nabestaanden van een verkeersongeluk 2 jaar wachten op een uitspraak. “Is dat normaal?”, vragen ze dan aan mij. Helaas wel, maar ik weiger dat te accepteren. We praten al 25 jaar over verkorting van de doorlooptijden. Het is van groot maatschappelijk belang voor slachtoffers, nabestaanden en verdachten dat we daar nu eindelijk iets aan doen. Zo’n lange stilte is vreselijk voor slachtoffers: ze snakken naar informatie. De oplossing zit volgens mij niet in digitalisering; het gaat om de juiste mindset. Pak gewoon de telefoon en bel het slachtoffer. Niets doen is het slechtste wat je kunt doen.’

Arina Kruithof, bestuurder Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

‘Belangen jeugdbescherming en strafrecht stroken niet altijd’

‘Jeugdbeschermers zijn er voor de veiligheid van kinderen. Onze belangen stroken niet altijd met de belangen van de strafrechtketen. Zo moest er laatst op grond van de veiligheid een pand worden ontruimd vanwege hennepteelt. Dat betekende dat de kinderen, die onder jeugdbescherming vielen, op straat kwamen te staan. Dat zou niet het beste voor hen zijn. Wie heeft er nu gelijk? Uiteindelijk is het gelukt om het gezin bij elkaar te houden. Ik hoop dat de Strafrechtketenacademie straks gaat helpen met het schetsen van een overkoepelend beeld. De presentatie van Frank Beemer vond ik inspirerend, omdat ik me in verschillende ketens beweeg.’