Politiebericht aan de Tweede Kamer

Eind juni heeft de minister van Veiligheid en Justitie de reguliere voortgangsbrief politie aan de Tweede Kamer gestuurd. In het kort gaat het erom te  borgen dat agenten, rechercheurs, informatieanalisten en anderen hun werk kunnen blijven doen, zij het steeds iets effectiever en met steeds betere ondersteuning. Er is voortuitgang geboekt én er is nog veel werk aan de winkel.

Deze herijking van de politie, gestart in 2013, kent een viervoudige ambitie: de basis op orde voor de eenheden en de bedrijfsvoering, versterking van de sturing, afronding van de personele reorganisatie en versterken van de kennis en kunde, met name in de opsporing. Deze ambitie moet dit jaar gerealiseerd worden, waarmee het programma van de vorming van de nationale politie kan worden afgesloten.

Basis op orde

De meeste doelen onder de noemer «basis op orde» liggen op schema. Ten aanzien van de informatievoorziening is vooruitgang geboekt, vooral wat betreft sturing en beheersing. De onrustige eerste fase van de personele reorganisatie is afgesloten en er wordt nu gewerkt aan het op orde brengen van de bezetting ten opzichte van de formatie. Aan de ambitie tot versterking van de kennis en kunde wordt mede uitvoering gegeven voor de versterking van de opsporing. Er is nog wel werk aan de winkel, bijvoorbeeld als het gaat om capaciteitsmanagement, waaronder ziekteverzuim, en inkoopmaatregelen.

Signalen

Het aantal wijkagenten is afgelopen maanden verder gestegen en benadert nu de norm. Er is een belangrijke stap gezet door de ontwikkeling van een nieuw aanstellings- en opleidingsregime voor specialisten (zoals Cybercrime). Er is een start gemaakt met de modernisering van de opsporing. Het is verder nodig adequater opvolging te kunnen geven aan lokale signalen van ondermijnende criminaliteit en om informatie vanuit de basisteams aan te wenden voor de lokale, bestuurlijke aanpak. Het onderbrengen van de landelijke meldkamer organisatie bij de politie is een ander thema in de Kamerbrief.  

Toekomst

Naast de reguliere adviezen kan de politie voor het uitzetten van haar  koers putten uit een aantal rapporten die in de maak zijn. Zo rondt de commissie Evaluatie Politiewet 2012 een tweede rapport af. De Inspectie Veiligheid en Justitie is gevraagd om een afrondend onderzoek te doen naar de vorming van de nationale politie. De Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening levert een eindrapportage op. Tot slot schrijft de politie zelf aan een strategisch document, gericht op de visie op het politiewerk richting 2025.

Politieauto