Voortgangsrapport versterking prestaties strafrechtketen december 2015

De voortgangsrapportage bespreekt de ontwikkelingen op de 6 pijlers van de Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS):

  • Ongewenste uitstroom minimaliseren/kwaliteit vergroten;
  • van het aangifteproces een hoogwaardig dienstverleningsproces maken;
  • de in-, door- en uitstroom van zaken in de keten inzichtelijk en transparant maken;
  • digitale informatie-uitwisseling wordt de norm in de keten;
  • doorlooptijden aanzienlijk verkorten;
  • modernisering en herijking Wetboek van Strafvordering en relevante wetgeving.