Ambitie en doelen van de ketensamenwerking

Door een effectieve strafrechtpleging bijdragen aan een samenleving waarin rechten, vrijheden en veiligheid worden gewaarborgd, zo luidt de gezamenlijke ambitie van de ketenorganisaties. Eind 2017 heeft het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) de ambitie van de strafrechtketen bepaald en de geprioriteerde opgaven benoemd. Deze zijn vastgelegd in het Ketenplan van aanpak: Doorlooptijden, Multiproblematiek en Informatievoorziening. Een vierde opgave is hieraan toegevoegd: modernisering Wetboek van Strafvordering.

Ambitie en prioriteiten

De ketenpartners hebben samen bepaald wat de keten gezamenlijk wil bereiken. Er is een maatschappelijke ambitie opgesteld en er zijn 3 gezamenlijke prioriteiten gekozen (deze worden vaak ‘opgaven’ genoemd): doorlooptijden verkorten, multiproblematiek aanpakken en informatievoorziening verbeteren. Dit heeft het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) in het najaar van 2017 vastgesteld.

De officiële tekst luidt:

De organisaties hebben – met inachtneming van hun eigenstandige positie en rol binnen de strafrechtketen – de gezamenlijke ambitie om door middel van een effectieve strafrechtpleging bij te dragen aan een samenleving waarin rechten, vrijheden en veiligheid worden gewaarborgd.

Daarvoor is nodig dat de maatschappelijke, juridische en logistieke kwaliteit van de strafrechtpleging wordt versterkt. De organisaties in de strafrechtketen geven daaraan uitvoering door in netwerken met andere maatschappelijke sectoren persoons- en contextgericht te werken vanuit het maatschappelijk probleem, daarbij met een optimale informatievoorziening goed en tijdig inspelend op de snel veranderende maatschappij.

Ketenplan van aanpak

Ketenplan van aanpak

Op basis van de ambitie en de 3 prioriteiten heeft het BKB in juni 2018 het Ketenplan van aanpak vastgesteld. In dit ketenplan geven de organisaties in de strafrechtketen aan zich samen in te zetten voor een toekomstbestendige en legitieme strafrechtspleging.

Hierbij wordt aan de ene kant de basis op orde gebracht. Bijvoorbeeld door verbetering van de aansturing van de keten en het leveren van betrouwbare cijfers over de keten. Aan de andere kant wordt innovatie binnen de keten gestimuleerd. We hebben soms nieuwe manieren nodig om oude werkwijzen te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst. Daarom worden concrete projecten in de praktijk gestimuleerd en ondersteund. Projecten waar professionals energie van krijgen en waarin ze problemen kunnen oplossen. Deze projecten moeten bijdragen aan innovatie op de 3 prioriteiten.

Streefbeeld Strafrechtketen

Maar waar wil de keten nu precies naartoe met de samenwerking? In 2019 wordt het Streefbeeld Strafrechtketen ontwikkeld. Dit streefbeeld geeft aan waar we met de strafrechtketen in 2030 willen staan. Het streefbeeld vult de ambitie en de prioriteiten van de strafrechtketen richting 2030 verder in. Dit toekomstbeeld wordt opgesteld vanuit het perspectief van de burger. Dus: waar is de burger bij gebaat? En het moet ook een beeld zijn waarin de professionals zich herkennen.