Besturing Programma Digitalisering Strafrechtketen

Het Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK) heeft tot doel de informatie-uitwisseling tussen de partners in de strafrechtketen te verbeteren. Het programma omvat ook de voorbereiding van de implementatie en bijbehorende veranderaanpak.

Initiële besturing

De initiële aanpak voorzag in de aansturing door de Keten-coördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS*) onder onafhankelijk voorzitterschap, bijgestaan door een Portfolio - en Architectuur Raad en ondersteund door Directie Strafrechtketen (DSK).

* Adviesgroep KIS is per 2020 Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen (KDSK).

Omslag besturing                                                                     
Eind 2018 is op basis van de rapportages Gateway en ABD-Topconsult besloten de besturing aan te passen
naar een programmatische werkwijze, zoals hieronder schematisch weergegeven.

Bestuurlijk Ketenberaad

Huidige besturing

Per 1 juni 2019 is de besturing in werking getreden en in de tweede helft van 2019 verder uitgewerkt. Met de programmaorganisatie kan de sturing op de projecten effectief worden uitgevoerd.

Sturing programma
Het BKB is eindverantwoordelijk. Hierdoor is verzekerd dat de besturing van de strafrechtketen vanuit één gremium plaatsvindt en is de bestuurlijke verankering geborgd. Daarmee is het BKB tevens het hoogste escalatieniveau. Het BKB heeft het OGB ingesteld als gemandateerd opdrachtgever. Het OGB bereidt de besluitvorming in het BKB voor.