Besturing programma digitalisering strafrechtketen

De besturing (governance) van de informatievoorziening en digitalisering van de strafrechtketen krijgt steeds meer vorm. Er is een Opdrachtgeversberaad (OGB) opgericht met mandaat van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB). Ook is er per 1 mei 2019 een programmadirecteur aangesteld die verantwoordelijk is voor de digitalisering. Regelmatig wordt gekeken of de governance werkt en als het nodig is wordt deze aangepast.

Programma digitalisering strafrechtketen

Het programma digitalisering strafrechtketen richt zich vooral op:

  • het digitaliseren van de strafrechtketen. Hiervoor worden onder meer nieuwe werkprocessen ontworpen en gebouwd, inclusief de ondersteuning van de informatievoorziening daarvoor.
  • de aanpak die hoort bij de verandering van intern gerichte werkprocessen naar ketengerichte werkprocessen.

Ketenorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de resultaten van het programma binnen de organisatie. Iedere organisatie kijkt zelf hoe zij kunnen aansluiten bij de inrichting op inhoud en besturing in de keten (dit heet spiegelen van de ketenbesturing van het programma).

Executieketen

De executieketen neemt in de governance rond het programma een bijzondere positie in. Het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) is een tijdelijke constructie, waar ook het Coördinerend Beraad Executie een rol heeft.

Opdrachtgeverskant en opdrachtnemerskant

Bij de besturing van het programma en de verbinding van het programma met de ketenorganisaties bestaat een opdrachtgeverskant en opdrachtnemerskant.

Opdrachtgevers

De opdrachtgeverskant bestaat uit:

  • Het Bestuurlijk Ketenberaad: eindverantwoordelijk opdrachtgever, strategische besturing van de keten en financier.
  • Het Opdrachtgeversberaad: opdrachtgever, strategische kaderstelling voor het programma (vanuit ketenbelang) en borging realisatie ketendoelstellingen.
  • De directeur van de Directie Strafrechtketen (DSK): hoeder van het ketenbelang en samenhang tussen ketenprioriteiten. Verantwoordelijk voor het begrotingsproces binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid en voor het beheer van de middelen uit het Regeerakkoord.

Opdrachtnemers

De opdrachtnemerskant bestaat uit:

  • De programmadirecteur: als opdrachtnemer verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten van het programma tot aan de grenzen van de ketenorganisaties. De programmadirecteur zorgt voor verdere uitwerking in een programmaplan.
  • De Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS): ketenregisseurs die verantwoordelijk zijn voor verbinding met de achterban in de eigen organisatie. Zij zijn de schakel tussen het programma en de lijnorganisatie van de ketenpartijen.
  • De programmamanagers: verantwoordelijk voor de resultaten van een (deel)programma.
  • De projectleiders: verantwoordelijk voor de resultaten van een project.