5. Dienstverlening

Digitaliseringsdoel 5 van het Programma Digitalisering Strafrechtketen is Dienstverlening. Het doel van Dienstverlening is de communicatie, met de drie
doelgroepen (i.e. slachtoffers, advocaten, verkeersovertreders) en de overdracht van gerechtelijke kennisgevingen (betekenen in persoon en/of e-betekening), op digitale wijze te laten verlopen.

Ketenbreed slachtofferportaal

Ketenbreed slachtofferportaal en de aansluiting hierop vanuit de verschillende ketenorganisaties Het Ketenbreed Slachtofferportaal (KbSP) zorgt ervoor dat slachtoffers op elk moment, overzichtelijk en via één ingang, informatie kunnen vinden over de voortgang in hun zaak bij de samenwerkende ketenpartners, in een taal die zij begrijpen. Het OM, de Politie, schadefonds geweldsmisdrijven en Slachtofferhulp Nederland hebben in 2019 gewerkt aan de koppeling met het KbSP.

Digitaal Loket Verkeer (DLV)

Parket CVOM is verantwoordelijk voor de afhandeling van beroepschriften gericht aan de Officier van Justitie en de doorgeleiding - na herbeoordeling - van beroepschriften gericht aan de Kantonrechter in het kader van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV). Sinds januari 2014 kan een burger niet alleen schriftelijk maar ook digitaal een beroep indienen bij de Officier van Justitie. De digitale route verloopt via het Digitaal Loket Verkeer (DLV). DLV is onderdeel van een ketenproces waarin verschillende ketenpartners (CVOM, CJIB, Justid) in gezamenlijkheid en met wederzijdse afhankelijkheid optimale digitale dienstverlening richting burgers en bedrijven nastreven. In 2019 zijn er extra functionaliteiten aan het portaal toegevoegd, zoals digitaal procederen voor burgers. Een ontvangen reactie van een burger: “Complimenten voor het portaal overigens, gewoon bezwaar maken op de bank met je iPhone, als ICT-er een bijzondere beleving ten opzichte van jaren terug.” Het CJIB-programma Digitale Transformatie verzorgde de realisatie. Een mooi voorbeeld van ketensamenwerking waarbij één partij de realisatie voor meerdere ketenpartners ter hand neemt.
Dienstverlening resultaten zijn o.a.:

  • Digitaal betekenen
  • Verkeersportaal
  • Advocatenportaal
  • Slachtofferportaal