5. Dienstverlening

Het doel van Dienstverlening is de communicatie, met de drie
doelgroepen (i.e. slachtoffers, advocaten, verkeersovertreders) en de overdracht van gerechtelijke kennisgevingen (betekenen in persoon en/of e-betekening), op digitale wijze te laten verlopen.

Deze digitaliseringsdoelstelling is scherp afgebakend tot slachtoffers, verkeersovertreders en advocaten (ook cassatie), alsmede het digitaal betekenen. De projecten realiseren de dienstverlening voor deze doelgroepen één op één. Aanvullend hierop wordt ook het Injus (portaal) vernieuwd conform de Ketendoelarchitectuur. De verwachting is dat met de huidige programmering de volledige doelstelling eind 2021 kan worden bereikt. 

Projecten en highlights resultaten 2020

1. Slachtofferportaal

MijnSlachtofferzaak (voorheen: Ketenbrede Slachtoffer Portaal (KbSP)) heeft als doel slachtoffers van strafbare feiten zaak inhoudelijk te informeren, maar dan zodanig dat over de strafrechtketen heen een samenhangend beeld ontstaat. Alle informatie van Politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, Centraal Justitieel Incassobureau en Schadefonds Geweldsmisdrijven is sinds 16 november 2020 voor het slachtoffer op één centrale plek te vinden. 

2. Advocatenportaal

Analyse en ontwerp (1e aanleg) grotendeels afgerond en realisatie gestart. Voor 2e aanleg is eind 2020 gestart, terwijl dit eigenlijk voor 2021 was gepland 

3. Digitaal Loket Verkeer

Ontwikkeling en aansluiting van functionaliteiten in het Digitaal Loket Verkeer gerealiseerd zodat internationaal, bedrijven en verhuurmaatschappijen digitaal in beroep kunnen gaan 

4. Digitaal Betekenen

De realisatie van de ICT-aanpassingen bij het OM en Logius is gestart waardoor in 2021 gerechtelijke mededelingen via de Berichtenbox van MijnOverheid aan de burger kunnen worden verstrekt; in dat kader is ook een traject voor burgercommunicatie gestart

5. Injus

Injus (systeem verstrekking detentiegegevens aan afnemers binnen en buiten de strafrechtketen) is nu van DJI, de grootste leverancier van deze gegevens en partij die verantwoordelijkheid kan dragen naar alle afnemers voor continuïteit levering. Ook is een langetermijnvisie opgesteld waarlangs groei naar de Ketendoelarchitectuur (KDA) kan worden gerealiseerd en waarmee geanticipeerd wordt op verwachte toekomstige ontwikkelingen rondom verstrekking detentiegegevens