Ketenvoorzieningen

Ketenvoorzieningen zijn bedoeld om de communicatie tussen (de informatiehuishoudingen van) partijen binnen en buiten de strafrechtketen te faciliteren en te vereenvoudigen. Partijen moeten makkelijk kunnen aansluiten, zodat ze de informatie krijgen die ze nodig hebben en waar ze rechtop hebben. Denk hierbij niet alleen aan onze professionals, maar bijvoorbeeld ook aan gemeenten, burgers en advocaten.

Wat zijn ketenvoorzieningen?

Voorbeelden van ketenvoorzieningen (KV) zijn E-Semantiek, waarmee de ‘taal’ die tussen strafrechtketen- partners gesproken wordt, wordt gedefinieerd, E-Handtekening, waarmee informatie- objecten, zoals documenten en multimedia, gewaarmerkt en digitaal ondertekend worden, zodat ketenpartners de authenticiteit van documenten ‘door de keten heen’ kunnen controleren en E-Toegang waarmee de professional, maar ook burgers of advocaten, toegang kunnen krijgen tot de voor hen relevante informatie. Het gaat hierbij met nadruk niet alleen om ‘technische’ voorzieningen. Om te zorgen dat KV toekomstbestendig, goed beheersbaar, bruikbaar en kwalitatief op orde zijn bestaan deze ook uit ketenbrede afspraken op het gebied van gebruik, besturing, doorontwikkeling en te hanteren Standaarden. Nu de contouren van de KV bekend zijn, is samen met de Architectuurraad (AR) in juni 2020 gestart met een traject om de KV verder te concretiseren en een (transitie)strategie uit te werken voor de realisatiefase.

Het resultaat is een transitiestrategie die visie- en vraaggestuurd is: de ontwikkeling van de KV gaat hand in hand met het leveren van concrete bijdragen aan de digitaliseringsdoelen Multimedia (ketenbreed), Papier (zo veel mogelijk) uit de keten en Dienstverlening (zoals het slachtoffer-, advocaten- en verkeersportaal), met een maatschappelijke impact over de as van (geprioriteerde) projecten binnen en buiten het portfolio van de Strafrechtketen.

Rol van ketenvoorzieningen

De rol van KV is om te komen tot organisatorische bouwstenen (afspraken, protocollen, procedures en standaarden) en te bepalen welke partijen -in de context van welke projecten- de (onderdelen van) ICT-oplossingen kunnen realiseren. Veel bouwstenen van de KV worden nu al aangeboden door Justid. Er wordt echter bij alle ketenpartners in de strafrechtketen gekeken, ook bij ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de Rijksoverheid, wat er al is en wie de beste partij is om ICT- oplossingen te realiseren die nodig zijn voor de KV.