1. Duurzaam digitaal stelsel

Het doel van Duurzaam digitaal stelsel (DDS) is dat de samenwerking in de strafrechtketen niet langer afhankelijk is van een programma en eenmalige gelden, maar structureel georganiseerd en bekostigd wordt.

Ten behoeve van dit digitaliseringsdoel wordt door het programma Digitalisering Strafrechtketen, via beleidsmatige uitwerking, een voorstel uitgewerkt voor de structurele besturing, bekostiging en bemensing hiervan. Het is belangrijk om te komen tot een door alle ketenpartners gedragen invulling. Naast deze uitwerking zijn ook de projecten Innovatie en Versterken Netwerk Data Kwaliteit onderdeel van deze doelstelling.

De verwachting is dat met de huidige programmering de volledige doelstelling halverwege/eind 2022 kan worden behaald. De bestaande governance wordt gecontinueerd en er komt een ketenbureau. 

Projecten en highlights resultaten 2020

1. Duurzaam digitaal stelsel (DDS)

  • Vooronderzoeken en opdrachtbeschrijving digitaliseringsdoel DDS 
  • Leidende principes Digitalisering Strafrechtketen: uitwerking van de wijze waarop de ketenpartijen gaan samenwerken en de digitalisering vormgeven. Het document Leidende principes is als PDF op te vragen via: pdsk@minjenv.nl

2. Versterken Innovatie

Innoveren is experimenteren met nieuwe technologieën en laat zich vooraf niet in portfoliomanagement vangen, omdat de uitkomst nog onduidelijk is. Om de aandacht te vestigen op het belang en de belofte van vernieuwing is er voor innovatie een vooraf gereserveerd budget. De volgende experimenten zijn in 2020 begonnen en afgerond:

  • AI-assistent Katie: een experiment met een chatbot en taalniveaus, zodat er een betere communicatie met de burger plaatsvindt
  • Vervolg Katie: verdieping van het vorige experiment
  • Cidar: een experiment op het snel uitvragen zonder informatie los te laten met buurlanden, zodat een meer compleet beeld van een verdachte wordt verkregen. 
  • Proces Mining Strafrechtketen: een experiment om inzicht in het bestaande procesverloop te verkrijgen en daarmee mogelijk knelpunten aan het licht te brengen.

3. Versterken Architectuurraad (AR)

De AR is een samenwerkingsverband van architecten vanuit de ketenpartners en de Directie Strafrechtketen (DSK). De AR heeft in opdracht van het Opdrachtgeversberaad (OGB) een Ketendoelarchitectuur (KDA) ontwikkeld. De KDA beschrijft het stelsel van afspraken waarmee gegevens vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar worden voor een ieder die dat vanuit zijn rol in een specifieke zaak nodig heeft. Dit alles gericht op correcte en soepele afhandeling van strafzaken. 

4. Versterken Portfolioraad (PR)

De PR functioneert als onafhankelijk adviesorgaan van het Opdrachtgeversberaad (OGB) en bestaat uit acht portfoliomanagers afgevaardigd uit alle pijlers van de keten, die gezamenlijk de strafrechtketen representeren en goed op hoogte zijn van de inhoud van het portfolio en de beoogde digitaliseringsdoelen. Om in de strafrechtketen verbinding te maken tussen alle digitaliseringsprojecten die plaatsvinden, is portfoliomanagement voor de keten ingericht. Portfoliomanagement beoogt de koppeling te maken tussen het realiseren van de gezamenlijke strategische doelstellingen, op basis waarvan de regeerakkoord middelen beschikbaar zijn gesteld, en de projecten in het portfolio van de strafrechtketen. De PR heeft in 2020 o.a. het Strategisch portfolio 2020-2022 ontwikkeld.

5. Versterken Netwerk Data Kwaliteit (NDK)

Door het programma Netwerk Datakwaliteit (NDK) wordt de gegevensuitwisseling in de keten geoptimaliseerd, waardoor de strafrechtketen als geheel invulling kan geven aan haar wettelijke taak. Er wordt ten behoeve van het DDS een voorstel uitgewerkt voor de transitie van het NDK naar een continue vorm. De voortgang op de geprioriteerde user stories verloopt ondanks het thuiswerken voorspoedig.