Digitalisering

Organisaties in de strafrechtketen, gericht op opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging, werken samen om de prestaties in de strafrechtketen te verbeteren. Belangrijk onderdeel hiervan is het digitaliseren van de strafrechtketen. Het programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK) geeft invulling aan de opgave om de informatie-uitwisseling tussen de partners in de strafrechtketen te verbeteren. 

Voor de digitalisering van de strafrechtketen heeft het kabinet voor de periode 2018-2022 een bedrag van 200 M euro beschikbaar gesteld en richt zich op drie thema’s met bijbehorende resultaten (doelen): Multimedia, Papier (zo veel mogelijk) uit de keten en Dienstverlening. 
Sinds juni 2019 is het programma Digitalisering Strafrechtketen, met Marc de Barse als programmadirecteur, ingesteld om deze doelen te bereiken. Het programma richt zich ook op de ontwikkeling van ketenvoorzieningen ten behoeve van de informatie-uitwisseling binnen de strafrechtketen. Daarnaast wordt ingezet op de realisatie van een Duurzaam digitaal stelsel, waarmee de digitalisering structureel is georganiseerd, bemenst en bekostigd.

In totaal richt het programma zich daarmee op vijf digitaliseringsdoelen:
1. Duurzaam digitaal stelsel (w.o. Innovatie)
2. Ketenvoorzieningen (w.o. Justitie Informatie Punt, Digitale handtekening)
3. Multimedia (voor o.a. Politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak)
4. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten (w.o. Alle Zaken Digitaal, AICE, Dic@s Hoge Raad)
5. Dienstverlening  (w.o. Advocatenportaal 2.0, MijnSlachtofferzaak en Digitaal betekenen)

De looptijd van het programma is t/m 31 december 2022. De datum van 1 juni 2019 wordt aangehouden als ingangsdatum van de nieuwe governance. De datum van 31 december 2022 wordt aangehouden als einddatum van de Regeerakkoordgelden. Het beoogde resultaat is een informatievoorziening, die ervoor zorgt dat de juiste informatie beschikbaar is op het juiste moment en bij de juiste verantwoordelijke. 

Terugblik 2020

De Jaarverantwoording 2020 biedt een terugblik op een jaar waarin, ondanks de forse impact van COVID-19, ca. 60% van de in totaal 80 voorziene projecten in de periode 2018-2022 is afgerond. In de eerste helft van 2020 bestonden de werkzaamheden van het programma voor groot deel uit het ‘inrichten’ (van het programma en de projecten) en ‘richten’ (koers bepalen). Eind 2020 volgt de transitie naar ‘verrichten’. Daarmee komt de nadruk in 2021-2022 vooral te liggen op het goed uitvoeren en afronden van de digitaliseringsprojecten. 

Het Jaarverslag 2018-2019 biedt een terugblik over de eerste twee jaren van de digitaliseringsopgave waarin, naast de opstart, al 29 projecten zijn gerealiseerd en een forse progressie is geleverd aan de vijf digitaliseringsdoelen van het programma Digitalisering Strafrechtketen.

Metrokaart Digitalisering Strafrechtketen

De Metrokaart Digitalisering Strafrechtketen visualiseert wat in de (werk)processen gedigitaliseerd wordt en voor wie. Deze Metrokaart brengt alle projecten van het programma Digitalisering Strafrechtketen in beeld om overlap te voorkomen en om oplossingen in de keten te kunnen kopiëren of op te schalen. 

Op de hoogte blijven van het programma Digitalisering Strafrechtketen?

Het programma Digitalisering Strafrechtketen publiceert een digitale nieuwsbrief voor en door de ketenpartners met verhalen over de projecten en resultaten. Klik hier om de nieuwsbrief te ontvangen. Contact met het programma kan opgenomen worden via email: pdsk@minjenv.nl.

Model PDSK Stakeholders