2. Ketenvoorzieningen

Ketenvoorzieningen zijn bedoeld om de communicatie tussen (de informatiehuishoudingen van) partijen binnen en buiten de strafrechtketen te faciliteren en te vereenvoudigen. Partijen moeten makkelijk kunnen aansluiten, zodat ze de informatie krijgen die ze nodig hebben en waar ze rechtop hebben. Denk hierbij niet alleen aan onze professionals, maar bijvoorbeeld ook aan gemeenten, burgers en advocaten.

Voorbeelden van ketenvoorzieningen (KV) zijn E-Semantiek, waarmee de ‘taal’ die tussen strafrechtketen- partners gesproken wordt, wordt gedefinieerd, E-Handtekening, waarmee informatie- objecten, zoals documenten en multimedia, gewaarmerkt en digitaal ondertekend worden, zodat ketenpartners de authenticiteit van documenten ‘door de keten heen’ kunnen controleren en E-Toegang waarmee de professional, maar ook burgers of advocaten, toegang kunnen krijgen tot de voor hen relevante informatie. Het gaat hierbij met nadruk niet alleen om ‘technische’ voorzieningen. Om te zorgen dat KV toekomstbestendig, goed beheersbaar, bruikbaar en kwalitatief op orde zijn bestaan deze ook uit ketenbrede afspraken op het gebied van gebruik, besturing, doorontwikkeling en te hanteren Standaarden. Nu de contouren van de KV bekend zijn, is samen met de Architectuurraad (AR) in juni 2020 gestart met een traject om de KV verder te concretiseren en een (transitie)strategie uit te werken voor de realisatiefase.
Het resultaat is een transitiestrategie die visie- en vraaggestuurd is: de ontwikkeling van de KV gaat hand in hand met het leveren van concrete bijdragen aan de digitaliseringsdoelen Multimedia (ketenbreed), Papier (zo veel mogelijk) uit de keten en Dienstverlening (zoals het slachtoffer-, advocaten- en verkeersportaal), met een maatschappelijke impact over de as van (geprioriteerde) projecten binnen en buiten het portfolio van de Strafrechtketen.

De rol van KV is om te komen tot organisatorische bouwstenen (afspraken, protocollen, procedures en standaarden) en te bepalen welke partijen -in de context van welke projecten- de (onderdelen van) ICT-oplossingen kunnen realiseren. Veel bouwstenen van de KV worden nu al aangeboden door Justid. Er wordt echter bij alle ketenpartners in de strafrechtketen gekeken, ook bij ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de Rijksoverheid, wat er al is en wie de beste partij is om ICT- oplossingen te realiseren die nodig zijn voor de KV.

Projecten en highlights resultaten 2020

1. E-voorzieningen

Initiatie fase afgerond

2. Justitie Informatie Punt (JIP)

Steeds meer leveranciers en afnemers aangesloten en daardoor cruciale informatie op het juiste moment vaker ter beschikking

3. Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten

Nodige technische voorbereidingen getroffen voor uitrol elektronisch ondertekenen van AMV en andere processtukken

4. Digitale handtekening CJIB

Livegang generieke dienst digitaal ondertekenen proces-verbaal.

5. Persoonsgericht werken

Inrichting werkwijze die persoonsgericht werken bij meerplegers mogelijk maakt is afgerond/afgesloten

6. Persoonsbeeld op maat

Visie document is opgeleverd (afgerond/afgesloten)

7. Digitale Ketenarchivering

Visie document betreffende archivering is besproken en met bijbehorende adviezen goedgekeurd (afgerond/afgesloten)

8. Dienst Intelligent metadateren

Innovatieve voorziening gerealiseerd voor het kunnen archiveren van papieren en digitale processtukken

9. Provenance Store

Ontwikkeld en in productie genomen voor vastleggen bewijs- records van zogenaamde geavanceerde, digitale handtekening

10. Commissie Feiten en Tarieven

Momenteel staat het project stil