Commissie implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering van start

De invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering is van essentieel belang voor de samenleving als geheel, burgers én professionals in de strafrechtketen.

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering is een efficiënt (korte doorlooptijden, vereenvoudigde regels, felxibele afdoeningsmogelijkheden), modern (volledig techniekonafhankelijk) en evenwichtig (versterking positie slachtoffer, heldere waarborgen verdachte) wetboek.

Een wetboek dat overtuigt door zijn kwaliteit en dat de komende decennia weer voldoende houvast biedt aan professionals in de strafrechtspleging en aan de burger. Dát nieuwe Wetboek van Strafvordering is sinds mei 2019 in zijn geheel in concept gereed.

Om de implementatie van dit nieuwe Wetboek tot stand te brengen, hebben de ministers van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming besloten een commissie in te stellen.

De taken van deze Commissie implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering zijn tweeledig. De commissie doet een door alle betrokkenen onderschreven voorstel hoe deze implementatie moet worden vormgegeven, inclusief kostenraming.  Daarnaast brengt de commissie het belang van de modernisering voor burgers, samenleving en professionals meer onder de aandacht. Hiermee symboliseert de commissie dat de implementatie van het nieuwe wetboek een maatschappelijke opgave is die verder reikt dan alleen de strafrechtketen.

In de commissie nemen plaats:

  • Prof. dr. mr. R.M. Letschert, rector magnificus Maastricht University (voorzitter)
  • Prof. dr. mr. M.F.H. Hirsch Ballin, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • drs. A.H.M. de Jong, werkzaam bij ABDTOPConsult
  • drs. K. Louwes, hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De commissie is de eerste week van september begonnen met haar werkzaamheden.

Wetboek van Strafvordering, 12de druk