Bestuurlijk Executie Overleg (BEO)

De minister van Rechtsbescherming is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van sancties. Vanuit die verantwoordelijkheid vindt er periodiek overleg plaats tussen de top van het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen en de top van de executieketen in het Bestuurlijk Executie Overleg (BEO).

Onderwerpen in het Bestuurlijk Executie Overleg

Op hoofdlijnen komen in het Bestuurlijk Executie Overleg 3 thema’s aan de orde:

 • Meer zicht en grip op de uitvoering van straffen en maatregelen;
 • Het initiëren en uitvoeren van verbetermaatregelen, zoals de aanpak van onvindbare veroordeelden;
 • De invoering van veranderopgaven.

Het Bestuurlijk Executie Overleg komt 3 keer per jaar bijeen.

Samenstelling Bestuurlijk Executie Overleg

Het BEO bestaat uit:

 • Eric Bezem, Directeur-generaal Straffen en Beschermen
 • Rinus Otte, Voorzitter van het collega van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie
 • Peter Pulles, Rechterlijk lid Raad voor de rechtspraak
 • n.t.b., Lid Korpsleiding Politie
 • Albert Hazelhoff, Algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau
 • Wim Saris, Directeur-generaal Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Johan Bac, Algemeen directeur Reclassering Nederland, namens de 3 reclasseringsorganisaties (3RO)
 • Justus Kox, Directeur Sanctie- en Slachtofferbeleid
 • Cathérine Brillouet, Hoofd afdeling Ketenregie

Agendaleden

 • Algemeen directeur Justitiële Informatiedienst
 • Algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming 
 • Bestuurslid Gecertificeerde Instellingen

Ondersteuning

 • Eva Erren, Afdeling Ketenregie (secretaris)

Contact met het Bestuurlijk Executie Overleg

U kunt via mail contact opnemen met het BEO.