Landelijk Ketenberaad (LKB)

Het Landelijk Ketenberaad (LKB) is een overleg in de strafrechtketen. In het LKB bespreken ketenpartners onderwerpen die gericht zijn op het verbeteren van de samenwerking in, en het functioneren van, het strafrechtketenproces.

Onderwerpen in het Landelijk Ketenberaad

Het LKB komt ongeveer één keer per zes weken bij elkaar. Het verkent vraagstukken in de strafrechtketen om het inzicht te vergroten en ketenbelemmeringen te signaleren. Denk hierbij aan verkorten van doorlooptijden, aanpak multiproblematiek en digitalisering maar ook voor andere onderwerpen die de strafrechtketen raken, is plaats op de agenda. Het beraad bespreekt mogelijke oplossingen en heeft daarin een agenderende en adviserende rol richting het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB). Het LKB vormt de schakel tussen het BKB, de landelijke organisaties en de regio's.

Samenstelling Landelijk Ketenberaad

Het LKB bestaat uit een aantal vaste partijen:

  • Michiel de Ridder, Directie Strafrechtketen (voorzitter)
  • Martine Vis, Politie
  • Henk van der Meijden, Openbaar Ministerie
  • Geert Lycklama à Nijeholt, de Rechtspraak
  • Esther van den Bosch, Nederlandse Orde van Advocaten
  • Wouter Dronkers, Directie Sanctie- en Slachtofferbeleid , vertegenwoordiger van de uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen;
  • Hans-Martin Don, Leger des Heils, vertegenwoordiger van de drie reclasseringsorganisaties (3RO)
  • Rosa Jansen, Slachtofferhulp Nederland

Ondersteuning:

  • Alexander de Klerk, directie Strafrechtketen (secretaris LKB)

Andere ketenpartners nemen deel als er een onderwerp op de agenda staat dat hen aangaat. Per onderwerp kunnen dus andere organisaties aan tafel zitten.

Contact met het Landelijk Ketenberaad

U kunt via mail contact opnemen met het LKB.