4. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten

De naam van dit digitaliseringsdoel geeft aan wat het beoogde resultaat is: papier (zo veel mogelijk) uit de strafrechtketen halen, door o.a. procedures te digitaliseren en dossiers digitaal beschikbaar te maken.

Processenverbaal ontstaan digitaal (digital born) en strafrechtelijke beslissingen worden digitaal opgesteld en verwerkt ten behoeve van de executie. Dit betekent dat de uitwisseling van informatie tussen de 34 ketenpartners digitaal gaat, handtekeningen t.b.v. het primair proces digitaal gaan en aan de randen van de strafrechtketen inkomende informatie op papier direct wordt gedigitaliseerd en digitaal blijft.

Dit betreft de omvangrijkste van de vijf digitaliseringsdoelen in termen van toegekende RA-gelden en aantal projecten. In totaal wordt in de periode 2018-2022 45% van de RA-gelden gealloceerd (85 M euro) en zijn meer dan 34 van de 86 projecten hiervoor geprogrammeerd. Belangrijkste kenmerk van deze projecten is dat door de gekozen portfoliostrategie (zo klein mogelijke projecten gericht op zo minimaal mogelijk aantal ketenpartners) ze relatief autonoom kunnen worden uitgevoerd. In 2018 en 2019 zijn 15 projecten afgerond.

Beeldbepalend was het project Alle Zaken Digitaal waarmee voor het strafrecht nu nagenoeg 99% van de zaken van het OM naar de Rechtspraak digitaal verloopt. In 2020 is ca. de helft van de nu lopende projecten gericht op deze doelstelling waarvan het project Digitaal Proces Dossier (DPD) beeldbepalend is. Zelfs in die mate dat het- ten onrechte - soms gelijkgesteld wordt met het gehele digitaliseringsdoel Papier (zo veel mogelijk) uit de keten. 

Gezien de reikwijdte van de doelstelling is de scope als volgt afgebakend. Ten eerste zijn de geprogrammeerde projecten gebaseerd op analyses in 2019 o.b.v. de zgn. metrokaart Strafrechtketen en werkprocessen (gebruik van informatie uitwisseling, zowel gestructureerd als ongestructureerd via bijvoorbeeld E-mail, op papier). Dit heeft geleidt tot de identificatie van de 40 projecten, maar ook tot het besef dat de hoofdprocessen goed in kaart zijn te brengen en dat verschillen tussen de operationele processen van de ketenpartners te groot zijn om een garantie te gegeven dat al het papier uit de keten is per 2022. Daarom is de doelstelling genuanceerd tot ‘papier-zo- veel-mogelijk-uit-de-keten’. Ten tweede zijn in de pijler Opsporen de projecten DPD en Multimedia Politie, uitgaande van een pragmatische de 80/20 benadering, gericht op de werkstroom Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC).

Projecten en highlights resultaten 2020

1. DOZ - Executie sancties OM- Rechtspraak

Laatste schakel in digitale ketting tussen vervolging, zitting en executie is succesvol in gebruik genomen

2. DOZ - Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners

Digitale behandeling aanvragen en afgifte van bevelen op acht van de tien arrondissementen in gebruik genomen

3. DOZ - Uitbreiding E-Handtekening en vooronderzoek E-Handtekening in GPS/NIAS

Alle officieren van justitie en rechter-commissarissen op acht van de tien arrondissementen tekenen hun onderzoeksvorderingen, -machtigingen en -bevelen digitaal

4. Digitaal Procesdossier (DPD)

De in gebruik name van DPD (procesimplementatie) start op 7 februari 2022 op een viertal locaties. Lees hier meer over het DPD. 

5. Digitaal werken in hoger beroep

Livegang (exclusief OM aansluiting) bij drie van de vier gerechtshoven

6. Digitale Samenwerkingsruimte ZSM

Plan opgesteld voor met name de uitvoeringsfase waarvoor draagvlak is bij alle ZSM-ketenpartners en andere belanghebbenden (ZSM staat voor een werkwijze van het OM)

7. Complexe Dossiers

Functionaliteit Complexe Dossiers opgeleverd

8. Digitale Documentroutering

Gegevensuitwisseling tussen TM (CJIB) en GPS (OM) is geautomatiseerd: zaken worden niet meer handmatig ingeklopt, bijlagen bij overtredingen (aangeleverd door opsporingsinstanties) worden nu opgeslagen in centrale opslag en momenteel bezig de (digitaal ondertekende) processen-verbaal centraal op te slaan, zodat de ketenpartners deze elektronisch kunnen ontsluiten

9. Versnelling AICE* (VAICE)

In 2020 lag de focus verder digitaliseren van zaakstromen, uitbouwen van persoonsgericht werken & beoordelen en transitie naar volledige digitale interactie met ketenpartners (*Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen) 

10. Aanvragen reclasseringsadviezen

Koppeling vanuit JD om Reclasseringsadvies aanvragen van OM via automatische koppeling in IRIS op te voeren én adviesrapportages automatisch van IRIS naar JDS te uploaden 

11. Digitaliseren Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing

Robuust koppelvlakontwerp CJIB-DJI voor tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties is opgesteld en vertaalslag gemaakt wat gevolgen zijn voor applicatielandschap CJIB-DJI 

12. Uitwisseling risicogegevens

Beschrijving vanuit proces, business, privacy en IV-perspectief hoe met uitwisseling van risicogegevens wordt omgegaan, zodat alle ketenpartners altijd actuele, benodigde en bekende gegevens voor risicotaxaties kan ophalen 

13. Digitalisering Mulderberoepen 

Eerste release voor beoordelen van (via DLV) digitaal ingediende beroepen voor verhuurmaatschappijen is afgerond en staat live, nog in 2020 zullen de eerste zaken daadwerkelijk in MAPS worden afgehandeld 

14. BOB-module

Realisatie van een robuuste BOB (bijzonder opsporingsbevoegdheden) module grotendeels gerealiseerd 

15. Dicas Hoge Raad

Koppeling HR-CDD voor archivering strafzaken gerealiseerd incl. beschikbaar stellen van arresten aan ZM en OM. Voorwerk koppeling met SKBD is afgerond, realisatie begin 2021. Koppeling met GAAV wordt in 2021 gerealiseerd

16. Bosz Zicht op Zaken

Sinds de start (feb. 2019) zijn 172.933 ZSM-zaken van politie naar OM verwerkt met behulp van de koppeling BOSZ 

17. Digitaal Werk Dossier (DWD)

Analyse fase afgerond en start gemaakt met realisatie Onderzoek afgerond

18. FO Sporen (onderzoek)

Onderzoek afgerond