Bijleveld-Schouten stimuleert samenwerking

Ank Bijleveld-Schouten wordt voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) dat is ingericht om de samenwerking binnen de strafrechtketen te intensiveren en duurzaam te maken. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie dat hij verheugd is dat de Commissaris van de Koning in Overijssel en tevens oud-staatssecretaris van Binnenlandse Zaken het BKB wil aanjagen als onafhankelijk voorzitter.

Ank Bijleveld
©Janita Sassen

De afgelopen jaren zijn onder de vlag van het programma Versterking Prestaties Strafrechtketen al verschillende verbetermaatregelen genomen in onder meer het proces van opsporing en vervolging, digitalisering van de strafrechtketen en de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Beslissingen moeten juridisch juist zijn, maar ook transparant en controleerbaar. Zo worden personen die aangifte doen bij de politie beter op de hoogte gehouden van eventuele vervolgacties. Sinds een jaar is het bijvoorbeeld ook mogelijk voor mensen die een verkeersboete krijgen om digitaal daartegen in beroep te gaan en flitsfoto’s direct te controleren.

De verbeteringen in de strafrechtketen vergen veelal omvangrijke, complexe en langjarige trajecten die ook de komende tijd voortdurende aandacht noodzakelijk maken. Volgens de minister is de strafrechtketen met het BKB weer een nieuwe fase ingegaan. De samenwerking zal niet alleen intensiever en duurzamer worden. Ook is een proces gestart van reflectie op de opgaven van de keten.

Bijleveld is gevraagd de samenwerking te bevorderen tussen de partners in de strafrechtketen en de dialoog met betrokkenen uit de samenleving aan te gaan.  ,,Er is sprake  van een tijd waarin het functioneren van de strafrechtketen volop in de aandacht staat en waarin de keten soms forse kritiek krijgt te verwerken. Tegelijkertijd is sprake van toenemende spanning op de beschikbare middelen’’, aldus Van der Steur.

In de tweede helft van 2016 begint het BKB met een ronde langs de regio’s, waarbij ketenorganisaties worden gevraagd hun visie en ideeën over de opgaven en samenwerking in het strafrecht naar voren te brengen. Hierbij worden ook burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en functionarissen (zoals slachtoffers, advocaten, welzijnsorganisaties en burgemeesters) betrokken. Op basis van deze reflectierondes zal het BKB in de loop van 2017 in overleg met de minister van Veiligheid en Justitie bepalen wat de maatschappelijke ambities van de strafrechtketen zijn, welke prioriteiten hierbij horen en welke doelen gesteld kunnen worden.