Vijf digitaliseringsdoelen

Het Programma Digitalisering Strafrechtketen geeft invulling aan de opgave Informatievoorziening met behulp van vijf digitaliseringsdoelen om de informatieuitwisseling tussen de partners in de Strafrechtketen te verbeteren.

Programma Digitalisering Strafrechtketen
©DSK
Programma Digitalisering Strafrechtketen

Het Programma Digitalisering Strafrechtketen, met Marc de Barse als programmadirecteur, geeft invulling aan de opgave Informatievoorziening, zodat eind 2022 de doelstellingen zijn bereikt en dat de keten is voorbereid op een duurzame digitale samenwerking. Bij de start van het Programma Digitalisering Strafrechtketen in juni 2019 lopen er ca. 55 projecten met een indicatieve financiële waarde van 150 M euro.

De wijze waarop de ketenpartijen gaan samenwerken en de digitalisering vormgeven, is uitgewerkt in de Leidende principes Digitalisering Strafrechtketen. De door het Opdrachtgeversberaad (OGB) opgestelde Leidende principes zijn de basis voor de:

  • uitwerking Werkplan Digitalisering Strafrechtketen 2020;
  • uitwerking van de Keten Doel Architectuur Strafrechtketen;
  • uitwerking van het Keten Projecten Portfolio.

Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) heeft deze Leidende principes vastgesteld op 19-12-2019.

Aan de hand van de drie richtende elementen: Streefbeeld, Keten Doel Architectuur en de Leidende principes, is een omslag gemaakt naar een visie gestuurd portfolio. Enerzijds is de ‘witte vlek’ met de tien benodigde ketenvoorzieningen ingevuld. Anderzijds is duidelijk gemaakt welk deel van het portfolio bijdraagt aan welk programmadoel. Op basis hiervan kan worden gesteld dat de ambities van zowel de politiek als de strafrechtketen potentie hebben.

Terugblik 2018-2019

Het jaarverslag 2018-2019 biedt een terugblik over de eerste twee jaren van de digitaliseringsopgave waarin, naast de opstart, al 29 projecten zijn gerealiseerd en een forse progressie is geleverd aan de vijf digitaliseringsdoelen van het programma Digitalisering Strafrechtketen.