Ambitie helder, nu aan de slag

De bestuurders in de strafrechtketen kwamen op donderdag 7 december bijeen in een speciale Brede Bestuurdersbijeenkomst rondom de ambitie van de strafrechtketen. Meer dan twintig partners van binnen én buiten de strafrechtketen leverden in het afgelopen jaar input voor het schrijven van een gezamenlijke ambitie. De ophaalfase is afgerond, de richting is bepaald en er zijn 3 opgaven gekozen.

Eén ambitie

Politie, Openbaar Ministerie, rechterlijke macht en de executieketen hebben een gezamenlijke ambitie bepaald. Kort gezegd, ‘We willen meer persoons- en contextgericht werken in netwerken, vanuit het maatschappelijk probleem, goed inspelend op de snel veranderende maatschappij en met een optimale informatievoorziening.’ Concreet betekent dit meer energie zetten op informatievoorziening, het aanpakken van doorlooptijden en van multiproblematiek.

Keteninformatievoorziening

Het streven is een optimale informatievoorziening, zodat de burger zicht heeft op de beschikbare informatie in zijn zaak: waar het zit (proces), wat er in staat (inhoud), en hoe het is te bereiken (medium). Professionals willen heldere en eenduidige informatie kunnen delen in de keten en daarbuiten, onder andere met de zorg en veiligheidshuizen. Daarbij ligt de nadruk op dienstverlening aan de burger, het papier de keten uit (ja, eindelijk) en daarna multimediaal werken.

Doorlooptijden

Anno 2017 hebben burgers andere verwachtingen rondom  doorlooptijden. De bestuurders vinden het belangrijk om de aanpak doorlooptijden vanuit effectiviteit te benaderen. Slachtoffers en daders moeten snel en adequaat duidelijkheid krijgen over de uitkomst van de strafzaak en de samenleving moet kunnen vertrouwen op de rechtvaardigheid en voorspelbaarheid van de strafrechtspleging.  

Multiproblematiek

Op dit thema willen straf, zorg, welzijn en lokaal bestuur meer en beter samenwerken. Vaak ligt aan het plegen van een strafbaar feit door een verdachte of veroordeelde een problematiek ten grondslag op meerdere leefgebieden, de zogenaamde multiproblematiek. Een meer gezamenlijke aanpak, waarbij de betrokken organisaties samenwerken en informatie uitwisselen over verdachten en veroordeelden is dan van belang.

Krachten bundelen

Hoe wordt dit bereikt? Door juist de al bestaande projecten te stimuleren en professionals ruimte te bieden om initiatieven te ontplooien. Er wordt aansluiting gezocht bij al landelijk draaiende programma’s, zoals Koers en Kansen (sanctie uitvoering), Herijking Opsporing (politie) en VenJ verandert (ministerie van Veiligheid en Justitie). De krachten bundelen en dan vaart maken, is het devies. De ketenpartners werken een aanpak voor hun eigen organisatie uit met hun achterban en ook gezamenlijk. Partners zoals de advocatuur en regioburgemeesters wordt gevraagd te participeren. De richting is nu duidelijk. In 2018 zullen de ministers Grapperhaus en Dekker van het ministerie van Justitie en Veiligheid de inhoudelijke ambitie vaststellen.

Brede Bestuurdersbijeenkomst Strafrechtketen 7 december 2017