Stappen gezet richting duurzaam verbeteren ketenprestaties

In 2018 en 2019 zijn stappen gezet richting het duurzaam verbeteren van de ketenprestaties. De digitalisering van de strafrechtketen is op stoom. Er zijn heldere professionele normen voor doorlooptijden die in planning- en controlcycli van de ketenorganisaties worden geborgd. En er zijn en worden diverse maatregelen getroffen om de multiproblematiek aan te pakken. Dit schrijven minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Dekker voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.

In de kamerbrief voortgang uitvoeren ambities strafrechtketen informeren zij de Tweede Kamer over de voortgang die is gemaakt rondom de 3 geprioriteerde opgaven: de keteninformatievoorziening, doorlooptijden en multiproblematiek.

Keteninformatievoorziening

Voor wat betreft de keteninformatievoorziening zijn in 2018 verschillende projecten gestart. Een van de belangrijkste projecten betrof het project Alle Zaken Digitaal (AZD). Inmiddels is 92% van de strafzaken tussen OM en rechtspraak gedigitaliseerd. Een ander belangrijk project betrof de digitale cassatie in strafzaken bij de Hoge Raad (Dic@as). Dit project is in december 2018 succesvol afgerond. Verder is de governance voor wat betreft de keteninformatisering aangescherpt met de inrichting van het opdrachtgeversberaad en de komst van een programmadirecteur.

Doorlooptijden

Er zijn 7 zaakstromen benoemd waarvan de maatschappelijk impact of belangen zo groot zijn dat ze extra aandacht op het gebied van doorlooptijden vergen. Daarbij is het verkorten van de doorlooptijden geen doel op zich, maar een middel om de logistiek en kwaliteit van zaakstromen te verbeteren.  Voor deze de zaakstromen zijn door professionals uit de keten normen ontwikkeld die variëren van kwalitatieve (bijvoorbeeld met betrekking tot rework en wachttijden) tot kwantitatieve doelstellingen per ketenpartner.

Op dit moment lopen er in de strafrechtketen al diverse projecten die moeten leiden tot een betere logistiek van zaakstromen, waaronder minder voorraden en kortere doorlooptijden, zoals:

  • een logistiek project bij Hoger beroep tussen Ressortparket en Hoven;
  • een landelijk rechtsgebiedoverstijgend project 'Normering doorlooptijden' binnen de Rechtspraak;
  • een project "100% tijdige aanlevering van verwerkbare rechterlijke beslissingen", dat is gestart door het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) van de Rechtspraak;
  • het door de ketenpartners van de strafrechtketen in Oost-Brabant gesloten ketenpact.

Multiproblematiek

Het aantal maatregelen voor de aanpak van multiproblematiek wordt de komende tijd uitgebreid en geïntensiveerd. En samen met professionals uit de praktijk worden verschillende onderzoeken uitgevoerd naar manieren om de aanpak van multiproblematiek te verbeteren.

Er wordt een experiment opgezet waarbij al bij binnenkomst van een zaak in de strafrechtketen wordt bepaald of sprake is van multiproblematiek. Deze zaken worden vervolgens gevolgd en gemonitord. Ook wordt een monitor ontwikkeld die wordt gevuld met informatie van betrokken rechtbanken en gemeenten over de opgedane ervaringen.