Data Alliantie Strafrechtketen (DAS)

In 2019 is besloten een Data Alliantie Strafrechtketen (DAS) in te richten. De DAS wordt een samenwerkingsverband binnen de strafrechtketen. Het doel van de DAS is om de gegevens van de strafrechtketen op één plek te verzamelen, te veredelen en onderling koppelbaar te maken.

Gegevens

Op dit moment worden deze gegevens door de organisaties gefragmenteerd en veelal niet afgestemd geleverd aan meerdere partijen.

Deze gegevens kunnen dan eenduidig ter beschikking gesteld worden aan de ketenpartners en gebruikers van de data ten behoeve van statistieken, monitors en (wetenschappelijk) onderzoek. Het gaat dus niet om informatie die gebruikt kan worden in de opsporing of vervolging van individuele personen.

Betrokken ketenorganisaties

Bij de DAS zijn diverse ketenorganisaties betrokken: CBS, het WODC, de DJI, het CJIB, het OM, de politie en de Rechtspraak. De coördinatie is in handen van de Directie Strafrechtketen. De deelnemende ketenpartners gaan gegevens leveren aan de DAS, maar kunnen ook gezamenlijk analyses uitvoeren. Per organisatie wordt uitgezocht wat er concreet nodig is om aan te sluiten en worden de juridische (waaronder gegevensbescherming) en organisatorische aspecten uitgewerkt.