Gegevensuitwisseling

De organisaties in de strafrechtketen werken met elkaar samen en delen daarbij gegevens. Of het nu gaat om het beschermen van een kind of het insluiten van een veroordeelde crimineel. Het delen van gegevens is noodzakelijk, zodat iedere professional in de keten zijn werk kan doen. Tegelijkertijd heeft iedere burger ook recht op privacy. Dat botst soms. Om organisaties te helpen om op een juiste manier gegevens te delen is een werkwijze ontwikkeld.

Werkwijze gegevensuitwisseling

Het delen van gegevens tussen organisaties is noodzakelijk. Maar ieder mens heeft het recht op privacy. Het delen van gegevens en het beschermen van de privacyrechten van de burger botsen soms. Vaak willen professionals gegevens uitwisselen, maar is het lastig om te bepalen of dat wel mag. Bij het delen van gegevens wordt de bescherming van de burger wel eens als belemmerend gezien. Dat is niet nodig als organisaties de juiste stappen zetten. Om organisaties daarbij te helpen is de werkwijze gegevensuitwisseling ontwikkeld.

In 4 stappen naar een zorgvuldige gegevensuitwisseling

Met deze werkwijze wordt in 4 stappen toegewerkt naar een rechtmatige en gestructureerde uitwisseling van gegevens tussen professionals. Deze werkwijze werkt het beste als professionals met verschillende disciplines samen de stappen doorlopen. Zo wordt stap voor stap toegewerkt naar een zorgvuldige uitwisseling van gegevens tussen organisaties waarbij ook de privacyrechten van burgers worden beschermd.

De stappen in de werkwijze gegevensuitwisseling zijn:

  1. Breng het proces in kaart en de momenten waarop professionals gegevens delen.
  2. Beoordeel of de gegevens gedeeld mogen worden (rechtmatigheid).
  3. Beoordeel of er risico’s zijn als deze gegevens gedeeld worden.
  4. Beschrijf (voorgenomen) maatregelen om de risico’s te beheersen.

Na het doorlopen van alle stappen voldoet een organisatie aan de verplichting om een privacy impact assessment (PIA) op te stellen. Een PIA helpt daar waar persoonsgegevens worden verwerkt en gedeeld om de effecten voor betrokkenen in kaart te brengen en te beoordelen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ketenregie van het ministerie van Justitie en Veiligheid.