Protocol Identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden strafrechtketen geactualiseerd

Dit jaar is door de afdeling Keteninformatievoorziening het initiatief genomen om het protocol Identiteitsvaststelling strafrechtketen te herzien. Het protocol bevat afspraken over de toepassing van de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg) binnen de strafrechtketen.

Foto Protocol Identiteitsvaststelling

Veranderingen

De vorige versie van het protocol dateert uit het jaar 2013. De focus van deze herzieningsronde ligt op het up-to-date maken van het protocol en het doorvoeren van evidente wijzigingen van niet-fundamentele aard. Zo zijn er o.a. namen van organisaties aangepast (bijv. van KLPD naar Landelijke Eenheid) en verwijzingen naar wet- en regelgeving gecorrigeerd. Tot slot is er een nieuwe paragraaf opgenomen over de benodigde opleiding, kennis en expertise en is de vaststellingsprocedure gewijzigd.

Wijziging vaststellingsprocedure

Een belangrijke verandering ten opzichte van 2013 is de opheffing van de Co├Ârdinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (CIS). In dit ketenbrede gremium werden voorgestelde wijzigingen besproken en werd het protocol voorheen vastgesteld. Door de opheffing van de CIS heeft de afstemming over het protocol dit keer bilateraal met de ketenpartners plaatsgevonden. De geactualiseerde versie van het protocol is aan de bestuurlijk verantwoordelijken voor het identiteitsvaststellingsproces ter goedkeuring voorgelegd. Alle aangeschreven ketenpartners hebben de geactualiseerde versie goedgekeurd.

De actualisering is onderdeel van een meer omvattend traject dat nu in voorbereiding is. Er wordt gewerkt aan het vergroten van de leesbaarheid van het protocol en daarnaast is een meer fundamentele herziening van het protocol gepland. Hiervoor zullen de wensen van de betrokken ketenpartners als basis dienen. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot heroverweging van de verificatieplicht van enkele ketenpartners onderzocht.

Klik hier voor het geactualiseerde ID-protocol.