Data Alliantie Strafrechtketen, een samenwerkingsverband in de maak

Het WODC, het CBS en de Directie Strafrechtketen willen een samenwerkingsverband – Data Alliantie Strafrechtketen (DAS) - oprichten met de organisaties uit de strafrechtketen. In de bijgevoegde factsheet zijn de hoofdlijnen, achtergrond en doel van het project beschreven. Het voornemen is de aanwezige know-how van CBS, WODC, directoraten en ketenorganisaties op het gebied van statistiekproductie en data-analyse bij elkaar te brengen in een werkorganisatie: de DAS.

Deze gaat ervoor zorgen, dat:

  1. de gegevens van de strafrechtketen, die op dit moment door de organisaties gefragmenteerd en veelal niet afgestemd geleverd worden aan o.a. het CBS en het WODC, op één plek verzameld, met elkaar gekoppeld en veredeld (o.a. gelijke terminologie) worden.
  2. de verzamelde gegevens éénduidig ter beschikking gesteld worden aan de ketenorganisaties en gebruikers van de data ten behoeve van statistieken, monitoring,  (wetenschappelijk) onderzoek, ketenverantwoordingen enzovoorts.
  3. er een (overkoepelende) gezamenlijke tool en website voor de presentatie van gegevens ten aanzien het presteren van de Strafrechtketen in zijn geheel is.

Businesscase

Het CBS, WODC en de Directie Strafrechtketen (DSK) hebben daarom het plan opgevat om een project met een businesscase te starten, dat loopt tot eind december 2018. Het vergt tijd om de governance en technische structuur van een dergelijk samenwerkingsverband te ontwikkelen en te voldoen aan de wensen van alle betrokken (keten)organisaties. Een groot aantal issues wordt onder de loep genomen.

Stap voor stap ontwikkelen

In het project wordt de data alliantie stap voor stap beschreven, uitgewerkt en beproefd. Het project behelst uiteindelijk de realisatie van een businesscase waarin de positie, taken, en verantwoordelijkheden en spelregels worden beschreven. Daarna worden de ketenorganisaties verzocht aan te sluiten.

Actieve deelname gewenst

Van groot belang is dat de organisaties uit de strafrechtketen zich kunnen vinden in de businesscase. Actief deelnemen bij het beantwoorden van de issues op dit terrein is daarom van groot belang. Er worden regelmatig bijeenkomsten gehouden om de voortgang van het project toe te lichten. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 29 september. Op de website www.strafrechtketen.nl, onder de tab Onderwerpen, wordt de voortgang van het project gemeld.

Meer informatie? Bij de projectleider René Koetsveld, g.p.van.koetsveld@minvenj.nl.

Data Alliantie Strafrechtketen