Factsheet Strafrechtketen 2017 is uit. De DAS is in!

Ieder jaar ontvangt de Tweede Kamer een factsheet met de kwantitatieve prestaties van de strafrechtketen. In de begeleidende Tweede Kamerbrief leggen de ministers van Justitie en Veiligheid uit op welke wijze de kwaliteit van het ophalen, verwerken en presenteren van prestatiegegevens over de strafrechtketen de komende jaren wordt verbeterd.

Meer transparant en meer eenduidig

Het is nu nog zo dat ketenorganisaties en instellingen als het WODC en CBS verschillende definities van prestatiecijfers hanteren. Zo wordt het in de bijgevoegde factsheet opgenomen ophelderingspercentage op een iets andere wijze berekend dan het ophelderingspercentage van het CBS in haar jaarlijkse rapportage Criminaliteit en Rechtshandhaving. De verschillen bemoeilijken de uitvoering van analyses van ketenprestaties en het op verzoek direct aanleveren van prestatiegegevens.

Data Alliantie Strafrechtketen

Op dit moment wordt gewerkt aan het creëren van  één centrale plek waar data van de partners in de strafrechtketen worden opgeslagen, geüniformeerd, waar nodig aan elkaar worden gekoppeld en voorzien van eenduidige terminologie. Deze data kan vervolgens eenduidig benut worden voor onder meer statistieken, monitoring, rapportages en wetenschappelijke onderzoeken. Dit doen zij in de vorm van een samenwerkingsverband: de Data Alliantie voor de Strafrechtketen (DAS). Onderzocht wordt waar een dergelijke voorziening het beste gepositioneerd kan worden, wat hiervoor in technische zin moet worden geregeld en hoe kan worden voldoen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Cover Factsheet Strafrechtketenmonitor 2017