Verantwoording over prestaties in de strafrechtketen

De organisaties die actief zijn binnen de strafrechtketen leggen ieder jaar verantwoording af over hun prestaties. De belangrijkste uitkomsten worden aan de Tweede Kamer gemeld. Dat gebeurt in een jaarlijkse brief over de prestaties in de strafrechtketen en de Factsheet Strafrechtketenmonitor.

Factsheet Strafrechtketenmonitor 2019

Op 10 juni 2020 is de Factsheet Strafrechtketenmonitor 2019 gepubliceerd. Deze factsheet geeft een beeld van de ontwikkeling van de zaakstromen in de strafrechtketen in 2019. De gegevens zijn onder andere afkomstig uit de Strafrechtketenmonitor (SKM) en de KPI-monitor Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen (USB).

In de factsheet zijn de doorlooptijden van 7 geprioriteerde zaakstromen weergegeven in relatie tot ketennormen die in 2019 zijn vastgesteld. De zaakstromen betreffen strafzaken waarvan de maatschappelijke impact of belangen zo groot zijn dat ze extra aandacht op het gebied van doorlooptijden vergen. Het gaat om overtredingen, hoger beroep, ondermijning, zeden, ernstige verkeersmisdrijven (artikel 6 Wegenverkeerswet), jeugd en executie.

Prestaties van de strafrechtketen in 2019

Enkele cijfers uit de Factsheet Strafrechtketenmonitor 2019:

  • In de afgelopen jaren was steeds sprake van een daling van de geregistreerde misdrijven van gemiddeld ongeveer 5 procent. In 2019 werden 4% meer misdrijven geregistreerd. Dit had echter onder meer te maken met het herstel van het aantal internetaangiften nadat in 2017 de procedure voor het doen van internetaangifte werd gewijzigd. Ook registreert de politie sinds medio 2018 misdrijven die verband met elkaar houden apart, waar deze voorheen als één registratie werden vastgelegd (bijvoorbeeld wapenbezit in combinatie met een overval). Gecorrigeerd voor deze effecten was in 2019 ongeveer sprake van een vergelijkbaar aantal geregistreerde misdrijven als in 2018.
  • De ontwikkeling van de doorlooptijden op de 7 geprioriteerde zaakstromen laat over 2019 ten opzichte van de ketennormen een gemengd beeld zien. Sommige zijn verbeterd, sommige zijn onveranderd en sommige zijn verslechterd.
  • Het aantal geconstateerde overtredingen dat binnen het strafrecht wordt afgedaan is in 2019 ten opzichte van 2018 met 5% gestegen naar 323.000 overtredingen.
  • Het interventiepercentage is gestegen van 66% (2018) naar 69%. Deze indicator geeft weer welk deel van de zaken met een verdachte (van een als opgehelderd geregistreerd misdrijf) daadwerkelijk leidt tot een straf of interventie. Dit betekent dat ongeveer zeven van de tien verdachten van misdrijfzaken uiteindelijk een interventie binnen of buiten het strafrecht krijgt opgelegd.

Lees de Factsheet Strafrechtketenmonitor 2019.

Verbeteren inzicht in de prestaties van de strafrechtketen

Om de prestaties van de strafrechtketen te onderhouden en versterken is het van groot belang om een goed inzicht te hebben in de prestaties. Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van het inzicht in de prestaties van de strafrechtketen.