Factsheet Strafrechtketenmonitor 2021 gepubliceerd

De organisaties die werkzaam zijn binnen de strafrechtketen geven jaarlijks gezamenlijk een overzicht van alle genomen beslissingen en de bijbehorende sancties die ten uitvoer zijn gelegd in het afgelopen jaar. Dit wordt gebundeld in een Factsheet Strafrechtketenmonitor. Deze week is de editie over 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Afbeelding Factsheet strafrechtketenmonitor

Factsheet

De Factsheet geeft een helder overzicht van het aantal geregistreerde delicten, de opsporing, vervolging en berechting. Ook geeft de Factsheet inzicht in de bijbehorende cijfers over sancties en maatregelen. Tot slot geeft de Factsheet weer wat de doorlooptijden van strafzaken zijn en het ophelderingspercentage bij misdrijven.

Impact corona

De prestaties van de strafrechtketen zijn in 2021, net als in 2020, sterk beïnvloed door corona en de bijbehorende maatregelen. Denk daarbij aan de sluiting van de horeca en de avondklok. 28% van de geregistreerde overtredingen draaide om een overtreding van deze maatregelen. Dat percentage lag in 2020 nog op 9%.

Uitgelicht

Enkele cijfers uit de Factsheet Strafrechtketenmonitor 2021 [1]:

  • In vergelijking met 2020 is het aantal geregistreerde misdrijven met 7% gedaald tot 739.600.
  • In 15% van het aantal geregistreerde misdrijven gaat het om online-criminaliteit.
  • Het aantal geregistreerde overtredingen is sterk gestegen (38% t.o.v. 2020) tot in totaal bijna 459.000 overtredingen.
  • Door corona zijn achterstanden ontstaan in het oppakken, behandelen en afronden van zaken. Daardoor zijn de doorlooptijden in 2021 opgelopen.
  • Het aantal zaken waartegen bezwaar of hoger beroep wordt aangetekend of waarin een opgelegde sanctie niet kan worden uitgevoerd, is afgenomen naar 6% bij misdrijven en 12% bij overtredingen.
  • Er zaten gemiddeld genomen in 2021 net zo veel mensen in een justitiële (jeugd)inrichting als het jaar daarvoor. Bij de forensisch psychiatrische centra was wel een toename te merken; daar lag de bezetting 6% hoger.
  • Het aantal uitgevoerde taakstraffen door volwassenen is gestegen met 69% en is daarmee weer bijna op het niveau van 2019. Ook het aantal minderjarigen die een taakstraf hebben uitgevoerd is gestegen en gaat weer richting het niveau van voor corona.

[1]  Het strafrecht maakt onderscheid tussen misdrijven en overtredingen. Beide zijn strafbare feiten. De wet bepaald wat wordt aangemerkt als misdrijf en wat als overtreding. In de Factsheet wordt dit onderscheid ook gemaakt.  

Databronnen

De gegevens in de factsheet zijn afkomstig uit de Strafrechtketenmonitor en de afzonderlijke organisaties binnen de strafrechtketen. De Strafrechtketenmonitor geeft inzicht in de zaakstromen (in-, door- en uitstroom en de bijbehorende voorraden en doorlooptijden) binnen de strafrechtketen.

In de edities tot en met 2019 waren ook gegevens  opgenomen uit de KPI-monitor Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen (USB). Sinds 2020 worden deze gegevens op een later moment apart gepubliceerd, omdat dit beter aansluit bij het moment waarop de gegevens voor de USB-monitor beschikbaar komen.