Eerste stap digitale gegevensuitwisseling executieketen

Begin juni is de eerste stap genomen in het digitaliseren van de executieketen in relatie tot vrijheidsbeneming. De eerste koppelingen zijn gelegd voor de zaakstroom ‘Voorlopige Hechtenis Volwassenen’.  Voortaan wordt de informatie van die zaakstroom via gestructureerd berichtenverkeer tussen het Centraal Justitieel Incassobureau en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) afgehandeld via een koppeling tussen de systemen van beide ketenpartners. Deze belangrijke mijlpaal is het resultaat van intensieve samenwerking tussen DJI en CJIB. Met het vervangen van het mailverkeer door gestructureerd berichtenverkeer, beschikken alle partners voortaan over dezelfde informatie. Hierdoor ontstaat er meer grip en een sluitende keten.

Livegang project DEK

Wat is er veranderd?

Bij DJI is een nieuw systeem - de Opdrachtmanager - gebouwd, ingericht en gekoppeld aan het systeem VHOM (Voorlopige Hechtenis Opvoer Module) bij het CJIB. Dit maakt het mogelijk om gegevens tussen beide organisaties gestructureerd uit te wisselen en te verwerken. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van de huidige werkwijze die tot nu toe via e-mailverkeer verliep.

Ook de vervoersaanvragen bij de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) en de parketpolitie worden meer gestructureerd en overzichtelijk door de Divisie Individuele Zaken (DIZ) aangeleverd. Dat maakt de verwerking van de vervoersaanvraag makkelijker en de kans op fouten kleiner.  Het is de eerste stap op weg naar verdere automatisering van het aanvragen van vervoersdiensten.

Wat levert het op?

Het elektronische berichtenverkeer tussen CJIB en DJI en binnen DJI zelf zorgt voor:

  • Minder fouten bij plaatsing, vervoer en bejegening;
  • Beter inzicht in alle relevante informatie ten behoeve van de uitvoering van het proces;
  • Vergaande digitale verwerking van het proces van tenuitvoerlegging, elimineren van een aantal handmatige verwerkingen;
  • Verhoging van efficiëntie, minder tijd kwijt met het opzoeken en achterhalen van de juiste informatie door medewerkers;
  • Meer grip op de keten door continu inzicht in de status van tenuitvoerlegging van sancties voor iedere justitiabele door alle ketenpartners.

Eerste ervaringen van de medewerkers

"Heel goed dat we dit doen. Als we straks ook nog alle risicogegevens in de keten gaan delen dan is dat helemaal een grote toegevoegde waarde.” Medewerker piketdienst DIZ, DJI

"We kunnen onze rol als regisseur van de tenuitvoerlegging namens de Minister beter invullen als we goed zicht op het proces en op de status van zaken hebben. Daar zetten we in dit gedigitaliseerde proces met DJI samen een mooie stap."
Richard Garos, manager team Voorlopige Hechtenis, CJIB

En verder

Op de achtergrond wordt gewerkt aan verdere koppelingen, waardoor bepaalde handelingen die nu nog handmatig plaatsvinden, worden geautomatiseerd. Een volgende stap in het project is het afhandelen van de zaakstroom Voorlopige Hechtenis Jeugd. Dat zal dit najaar zijn.

Aanleiding: Wet USB

Het project Digitalisering Executieketen (DEK) valt binnen het programma Digitalisering Strafrechtketen onder de noemer 'Papier uit de keten'. Aanleiding voor het project is de invoering van de wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB) op 1 januari 2020. Het doel van deze wet is de strafrechtketen doelmatig te laten functioneren en straffen optimaal ten uitvoer te leggen. Een van de onderdelen daarvan is het digitaliseren van de executieketen.

De belangrijkste gedachte achter de wet USB is dat de minister beter in staat zal zijn om regie te houden op de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Hierdoor is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van straffen en maatregelen, die door de rechter of het Openbaar Ministerie (OM) zijn opgelegd, verschoven van het OM naar de minister voor Rechtsbescherming. Om tenuitvoerlegging in de praktijk te kunnen versterken, is de regie hierop onder zijn directe verantwoordelijkheid bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) belegd.