Papier (zo veel mogelijk) uit de keten

De naam van dit digitaliseringsdoel geeft aan wat het beoogde resultaat is: papier (zo veel mogelijk) uit de strafrechtketen halen, door o.a. procedures te digitaliseren en dossiers digitaal beschikbaar te maken.

Processenverbaal ontstaan digitaal (digital born) en strafrechtelijke beslissingen worden digitaal opgesteld en verwerkt ten behoeve van de executie. Dit betekent dat de uitwisseling van informatie tussen de 34 ketenpartners digitaal gaat, handtekeningen t.b.v. het primair proces digitaal gaan en aan de randen van de strafrechtketen inkomende informatie op papier direct wordt gedigitaliseerd en digitaal blijft.

Dit betreft de omvangrijkste van de vijf digitaliseringsdoelen in termen van toegekende RA-gelden en aantal projecten. In totaal wordt in de periode 2018-2022 45% van de RA-gelden gealloceerd (85 miljoen euro) en zijn meer dan 34 van de 86 projecten hiervoor geprogrammeerd. Belangrijkste kenmerk van deze projecten is dat door de gekozen portfoliostrategie (zo klein mogelijke projecten gericht op zo minimaal mogelijk aantal ketenpartners) ze relatief autonoom kunnen worden uitgevoerd. 

Beeldbepalend was het project Alle Zaken Digitaal waarmee voor het strafrecht nu nagenoeg 99% van de zaken van het OM naar de Rechtspraak digitaal verloopt. Op dit moment is ca. de helft van de nu lopende projecten gericht op deze doelstelling, waarvan het project Digitaal Proces Dossier (DPD) beeldbepalend is. Zelfs in die mate dat het - ten onrechte - soms gelijkgesteld wordt met het gehele digitaliseringsdoel Papier (zo veel mogelijk) uit de keten. 

Gezien de reikwijdte van de doelstelling is de scope als volgt afgebakend. Ten eerste zijn de geprogrammeerde projecten gebaseerd op analyses in 2019 o.b.v. de zgn. metrokaart Strafrechtketen en werkprocessen (gebruik van informatie uitwisseling, zowel gestructureerd als ongestructureerd via bijvoorbeeld E-mail, op papier). Dit heeft geleidt tot de identificatie van de 40 projecten, maar ook tot het besef dat de hoofdprocessen goed in kaart zijn te brengen en dat verschillen tussen de operationele processen van de ketenpartners te groot zijn om een garantie te gegeven dat al het papier uit de keten is per 2022. Daarom is de doelstelling genuanceerd tot ‘papier-zo- veel-mogelijk-uit-de-keten’. Ten tweede zijn in de pijler Opsporen de projecten DPD en Multimedia Politie, uitgaande van een pragmatische de 80/20 benadering, gericht op de werkstroom Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC).