Duurzaam Digitaal Stelsel

Vanaf 1 januari 2023 wordt de samenwerking binnen de strafrechtketen voor de informatievoorziening (IV)-opgave vormgegeven in het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). Met het realiseren van het DDS wordt de digitalisering in de strafrechtketen structureel georganiseerd, bemenst en bekostigd. Het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners in de strafrechtketen staat binnen het DDS centraal.

Met het Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK, 2019-2022) zijn belangrijke stappen in de digitalisering van de strafrechtketen gezet. De informatie uitwisseling tussen de ketenpartners is de afgelopen jaren sterk verbeterd en het gezamenlijk werken aan de IV-opgaves van de strafrechtketen is versterkt.

Het DDS zal door het stap voor stap verder digitaliseren van de strafrechtketen bijdragen aan een geoptimaliseerde strafrechtspleging, een betere dienstverlening aan de burger en een betere ondersteuning van de professional die in de keten werkzaam is. Binnen het DDS werkt de strafrechtketen samen verder aan een steeds betere informatie-uitwisseling binnen de strafrechtketen, zoals bijvoorbeeld de uitwisseling van multimedia. De komende jaren ligt prioriteit bij de IV-ontwikkelingen die nodig zijn voor de invoering van het nieuwe wetboek van strafvordering.

Veranderingen met de komst van DDS
De overgang van het programma naar het DDS zorgt voor een aantal veranderingen in de samenwerking. De belangrijkste veranderingen:

  • Samenwerkingsafspraken digitalisering strafrechtketen vastgelegd
  • Werken met een ketenjaarplan strafrechtketen
  • Komst van een Ketenbureau
  • Rollen overleggremia veranderen

Samenwerkingsafspraken digitalisering strafrechtketen vastgelegd
Afspraken over samenwerking, inrichting, besturing en uitvoering binnen het DDS zijn vastgelegd in de Samenwerkingsafspraken DDS. In het “proefjaar” 2023 zal het functioneren en de inrichting van het DDS verder ontwikkelen. De resultaten hiervan worden in volgende versies van dit document vastgelegd.

Werken met een ketenjaarplan strafrechtketen
Binnen het DDS wordt gewerkt met een ketenjaarplan. In 2022 is het ketenjaarplan voor 2023 opgesteld. Het Ketenjaarplan 2023 beschrijft de digitaliseringsambities op ketenniveau met de daarvoor geplande programma’s, projecten en activiteiten en betreffende financieringsafspraken.

Ketenbureau gaat van start
Vanaf januari gaat het Ketenbureau van de strafrechtketen van start. Het Ketenbureau wordt onder gebracht bij de Directie Strafrechtketen (DSK) en heeft een faciliterende rol in de ketensamenwerking. Daaronder vallen de voorbereiding van de besluitvorming en rapportages voor het CIO-beraad SRK en het Informatieberaad (IB), secretariële ondersteuning, budgetbeheer, kwaliteitsbewaking, communicatie, zorg voor het beheer van documentatie en het beheer van het Huis van de Strafrechtketen in Utrecht.

Rollen veranderen met de komst van CIO-beraad Strafrechtketen (SRK)
Het voor het DDS nieuw ingestelde CIO-beraad SRK wordt de motor van de ketensamenwerking. De rol van het Informatieberaad (IB) verandert naar een meer kader stellende en koersbepalende rol. Het IB blijft toezien op het behalen van de keten digitaliseringsdoelen en de kwaliteit van de ketensamenwerking. Een deel van de verantwoordelijkheden die eerder bij het IB lagen, zijn vanaf januari belegd bij het CIO-beraad SRK.

Logo Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS) Strafrechtketen