Informatievoorziening en digitalisering

Sinds1 januari 2023 wordt de samenwerking binnen de strafrechtketen voor de informatievoorziening (IV)-opgave vormgegeven in het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). Met het realiseren van het DDS wordt de digitalisering in de strafrechtketen structureel georganiseerd, bemenst en bekostigd. Het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners in de strafrechtketen staat binnen het DDS centraal.

Met het Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK, 2019-2022) zijn belangrijke stappen in de digitalisering van de strafrechtketen gezet. De informatie uitwisseling tussen de ketenpartners is de afgelopen jaren sterk verbeterd en het gezamenlijk werken aan de IV-opgaves van de strafrechtketen is versterkt.

Het DDS zal door het stap voor stap verder digitaliseren van de strafrechtketen bijdragen aan een geoptimaliseerde strafrechtspleging, een betere dienstverlening aan de burger en een betere ondersteuning van de professional die in de keten werkzaam is. Binnen het DDS werkt de strafrechtketen samen verder aan een steeds betere informatie-uitwisseling binnen de strafrechtketen, zoals bijvoorbeeld de uitwisseling van multimedia. De komende jaren ligt prioriteit bij de IV-ontwikkelingen die nodig zijn voor de invoering van het nieuwe wetboek van strafvordering.