Simulaties en innovaties nieuwe Wetboek van Strafvordering

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering heeft gevolgen voor alle betrokkenen bij een strafproces. Ruim 100.000 professionals in de strafrechtketen moeten het nieuwe wetboek onder de knie krijgen. Daarbij helpt het om de veranderingen en de effecten daarvan op de samenwerking tussen de verschillende organisaties te kennen en te begrijpen.

Onderzoek en innovatieve concepten

Daarom is onderzoeks- en adviesbureau TNO gevraagd om de voorbereiding op de invoering  van het nieuwe wetboek te ondersteunen. Door middel van onderzoek worden de effecten en de impact van de veranderingen in kaart gebracht. Deze worden doorvertaald naar innovatieve concepten. Dit proces kan de ketenorganisaties helpen bij het vertalen van de implementatieopgave voor de eigen organisatie.

Onderzoekslijnen

Het TNO-traject bestaat uit verschillende onderdelen; de zogenaamde onderzoekslijnen. Om te bepalen waar de onderzoekslijnen het beste op te richten, is TNO gestart om de impact van de vernieuwing te analyseren. Dit gebeurt door bestaande documenten en rapporten onder de loep te nemen en een reeks interviews en workshops met professionals uit de strafrechtketen. Op basis van de uitkomsten hiervan worden de onderwerpen van de onderzoekslijnen gekozen.

Interactieve sessie TNO

Interactieve sessies

Het totale TNO-traject duurt drie jaar. Het afgelopen half jaar is gestart met een eerste reeks interactieve sessies. Daaraan heeft een breed palet van professionals deelgenomen, van officieren van justitie, advocaten en bijzondere opsporingsambtenaren tot medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp Nederland en Reclassering Nederland. Aan de deelnemers is gevraagd om het verschil tussen de huidige praktijksituatie en de toekomstige situatie te beschrijven. Vervolgens werd stil gestaan bij de impact die dat heeft en wat de deelnemers nodig hebben om zich de nieuwe wet eigen te maken.    

Resultaten: innovatieve experimenteer- en leeromgevingen

Op korte termijn worden de eerste resultaten van het TNO-traject al zichtbaar binnen de zogenaamde fast-track. De fast-track loopt parallel aan de onderzoekslijnen en is bedoeld om in sneltreinvaart nog dit jaar een interactieve game te ontwikkelen. In deze game wordt een strafproces op basis van het nieuwe wetboek nagespeeld, gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk. De game biedt de mogelijkheid om verschillende scenario’s uit te proberen.