Leidende principes digitalisering strafrechtketen

Tijdens de Brede Bestuurdersbijeenkomst lichtte Marjolein ten Kroode, procureur-generaal bedrijfsvoering bij het OM, toe welke leidende principes richting geven aan de digitalisering van de strafrechtketen. Marjolein is lid van het opdrachtgeversberaad (OGB) van de digitalisering van de keten.

Het doel is om te komen tot een duurzaam informatiestelsel van effectief georganiseerde gedigitaliseerde strafvorderingsprocessen. In verschillende plateaus wordt naar dit doel toegewerkt. Het eerste plateau (tot en met het jaar 2022) richt zich op de volgende doelstellingen: papier uit de keten, gebruik van multimedia en dienstverlening aan de burger.

Géén ketenapplicaties

Er zijn leidende principes opgesteld die richting geven aan het proces van digitalisering. Eén van deze principes luidt dat er geen ketenapplicaties worden ontwikkeld, oftewel: applicaties die meer dan één organisatie ondersteunen in de uitvoering van het primaire proces. De organisaties in de keten blijven zelfstandig en zijn verantwoordelijk voor hun eigen informatiehuishouding. Het beheer van generieke voorzieningen is wel een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Dit zijn voorzieningen die noodzakelijk zijn in het kader van de digitalisering en die door meerdere organisaties worden gebruikt, zoals de e-handtekening.

In de afgelopen jaren zijn al diverse digitaliseringsprojecten uitgevoerd. Met de leidende principes geven we meer richting aan de digitalisering en versterken we de ketensamenwerking.