Concept memorie van toelichting tweede vaststellingswet nieuw Wetboek van Strafvordering

In deze Memorie van Toelichting staat in het algemene deel een toelichting op de huidige regelingen van de tenuitvoerlegging en de internationale en Europese strafrechtelijke samenwerking en de plaats van Boek 7 en 8 in het nieuwe wetboek. 

Vervolgens wordt ingegaan de (technische) aard van de omzetting, de relatie met de doelstellingen van het nieuwe wetboek en de werkwijze bij de voorbereiding van het wetsvoorstel. Afzonderlijke aandacht wordt besteed aan de financiële en administratieve consequenties. Na het algemeen deel volgt de artikelsgewijze toelichting. Daarin wordt per boek nader ingegaan op de regeling en de achtergrond daarvan.