Voorbereidend onderzoek evaluatie pilots Innovatiewet Strafvordering

Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) heeft AEF gevraagd om een feitelijke inventarisatie te geven van de vijf pilots die staan beschreven in de Innovatiewet Strafvordering. Deze inventarisatie geldt als basis voor de evaluatie van de pilots. Voor alle pilotprojecten is de bedoeling dat wordt nagegaan of de voorgenomen wettelijke regeling zoals die is omschreven in de concept wettekst van het nieuwe Wetboek van Strafvordering volstaat of dat er een bijstelling of aanvulling nodig is.

Reconstructie beleidslogica

AEF verrichtte hiervoor tussen november 2020 en december 2021 onderzoek in twee afzonderlijk fasen. In de eerste fase is de beleidslogica die aan iedere pilot ten grondslag ligt gereconstrueerd samen met de ketenpartners. Vervolgens is met de pilotwerkgroepen gekeken:

  • met welke indicatoren gemeten kan worden of de doelstellingen van de pilots ook gehaald worden
  • hoe deze indicatoren geoperationaliseerd kunnen worden
  • op welke momenten het zinvol is om deze te meten.

Opzet en uitvoering nulmeting

In de tweede fase van het onderzoek is per pilot gekeken voor welke indicatoren al een nulmeting kon worden uitgevoerd. Waarbij gekeken is welke gegevens de betrokkenen per pilot hiervoor moesten aanleveren en wat voor iedere pilot de verwachtingen met betrekking tot de indicatoren waren.

Eindrapportage

In de eindrapportage beschrijft AEF voor iedere pilot de volgende punten:

  • Randvoorwaarden voor invoering van de pilot
  • Processchema
  • Doelenboom
  • Evaluatiecriteria
  • Nulmeting

Governance onderzoek

Wanneer het WODC besluit om onderzoek extern te laten uitvoeren, begeleidt het WODC het hele traject. In elke fase van het onderzoeksproces is de kwaliteit en de onafhankelijkheid gecontroleerd. Hiervoor werkte de projectbegeleider van het WODC samen met een WODC begeleidingscommissie.