Duurzaam Digitaal Stelsel

Sinds 1 januari 2023 wordt de samenwerking binnen de strafrechtketen voor de informatievoorziening (IV)-opgave vormgegeven in het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). Met het realiseren van het DDS wordt de digitalisering in de strafrechtketen structureel georganiseerd, bemenst en bekostigd. Het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners in de strafrechtketen staat binnen het DDS centraal.

Met het Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK, 2019-2022) zijn belangrijke stappen in de digitalisering van de strafrechtketen gezet. De informatie uitwisseling tussen de ketenpartners is de afgelopen jaren sterk verbeterd en het gezamenlijk werken aan de IV-opgaves van de strafrechtketen is versterkt.

Door de strafrechtketen stap voor stap te digitaliseren moet het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS) significant gaan bijdragen aan de maatschappelijke opgave van de strafrechtketen; zorgen voor tijdige, eerlijk en effectief recht.

Besturing

Binnen het DDS wordt een horizontale verbinding gemaakt tussen de ketenpartnerorganisaties  om de digitaliseringsambities gezamenlijk vorm te geven en te realiseren.

Drie gremia vormen de sturingslijn binnen het DDS : het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB), het Informatieberaad (IB) en het CIO-Beraad Strafrechtketen (CIOB-SRK). Deze gremia worden ondersteund door het Ketenbureau (KB), de Portfolioraad (PR) en de Architectuurraad (AR).

Prioriteiten

Hoe kunnen we vanuit de maatschappelijke opgave samen de digitaliseringsdoelen bereiken? De rode draad bij het besturen en samenwerken is op de inhoud gericht.

Voor de periode 2023 – 2027 heeft het BKB drie prioriteiten gesteld in de bijdrage aan tijdig, eerlijk en effectief recht. Digitalisering en ontwikkeling van de informatievoorziening is daar een van.

Op basis van deze prioritering zijn door het Informatie Beraad meerjarige digitaliseringsdoelen vastgesteld als kader voor de verdere digitalisering van de strafrechtketen.

Ketenjaarplan Strafrechtketen 2023

Met de start van het DDS (januari 2023) is afgesproken dat het CIO-beraad SRK jaarlijks een ketenjaarplan opstelt voor het DDS. Het ketenjaarplan is voor de bestuurders in de strafrechtketen een verbindend stuurinstrument, dat helpt bij de transitie in de besturing ‘van geld gestuurd naar inhoud gestuurd’ en bij de afweging tussen ‘ambities en realisme’.

In het Ketenjaarplan Strafrechtketen 2023 zijn de gezamenlijke ambities verwoord van de meest betrokken organisaties en gremia bij de informatievoorziening in de strafrechtketen. Het plan geeft een integraal beeld van deze ambities, maar beperkt zich daarbij tot de hoofdlijnen. De ketenpartners en diverse ketengremia stellen separaat hun eigen jaarplannen op, zo veel mogelijk in wisselwerking met het totstandkomingsproces dat voor het Ketenjaarplan is ingericht.

Samenwerkingsafspraken

De samenwerking bij digitalisering binnen de strafrechtketen kenmerkt zich door verbinding in een gedeeld eigenaarschap van de IV-opgave. Afspraken voor samenwerking, inrichting, besturing en uitvoering binnen het DDS zijn vastgelegd in de samenwerkingsafspraken. Met elkaar worden, werkende weg, deze afspraken verder vorm gegeven.

Ondersteuning en advies

Binnen en rondom het DDS zijn een aantal onderdelen ingericht die inhoudelijk en procesmatig ondersteuning en advies aan het stelsel geven

Relaties

Het DDS functioneert in een biotoop van veel organisaties, verschillende departementen en sectoren en er zijn diverse samenwerkingsverbanden met andere gremia en (deel)ketens. Enkele voorbeelden zijn het Coördinerend Beraad Executie (CBE), DGS&B, het Landelijk Ketenberaad (LKB), het CIO stelsel Rijk, Open op Orde, CDO stelsel, de Vreemdelingenketen én grote programma’s als de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, etc.

Binnen de verdere inrichting van het DDS zal ook de relatie met de voornoemde partijen afgestemd en beschreven worden. Daarnaast is het van belang om aandacht te geven aan cultuur en gedrag; aspecten die belangrijk zijn om de samenwerking binnen het DDS te bevorderen.