Experiment DNA decision support

Het NFI kreeg, mede dankzij de Innovation Court, in februari 2022 de kans om het experiment  DNA decision support uit te voeren. Inmiddels is het experiment binnen de context van de Innovation Court succesvol afgerond. Een blik op het experiment en de uitkomsten door Corina Benschop en Rolf Ypma.

Probleemstelling

DNA-onderzoek is een krachtig middel in de opsporing en bewijsvoering. Niet elk spoor resulteert direct in een bruikbaar DNA-profiel en in sommige gevallen kan aanvullend onderzoek leiden tot een DNA-profiel dat wel geschikt is, bijvoorbeeld voor opname in de DNA-databank voor strafzaken. Maar wanneer is aanvullend onderzoek kansrijk en welk type aanvullend onderzoek is het meest geschikt? Momenteel zijn dergelijke keuzes deels gebaseerd op richtlijnen, maar ook op ervaring, kennis en overleg met collega’s. Met dit experiment willen we dit proces ondersteunen door gebruik te maken van data uit voorgaande zaken.

Van inzicht naar succeskansen

In het nieuwe experiment werd in 2022 een spannende stap gezet. Kunnen we realistische succeskansen genereren voor het inzetten van (aanvullend) DNA-onderzoek? Succeskansen kunnen DNA-deskundigen helpen in het onderbouwen van de keuzes voor het al dan niet inzetten van aanvullend DNA-onderzoek, en kunnen de opdrachtgevers helpen in het prioriteren en selecteren van sporen voor aanvullend DNA-onderzoek. Uiteindelijke doelen zijn: realistische verwachtingen presenteren, onderzoekscapaciteit en sporenmateriaal  gebruiken daar waar dat het meest kansrijk is, en geen kansen missen.

Het experiment

In dit experiment is de DNA decision support tool naar een hoger niveau gebracht. Het bevat twee methoden voor het inschatten van succeskansen, een regel-gebaseerde classificatie en diverse machine learning modellen. Resultaten tonen dat de verwachte trends worden gevolgd en dat sommige van de machine learning modellen informatieve voorspellingen presenteren. Het experiment heeft ons geleerd dat het genereren van realistische succeskansen voor aanvullend DNA-onderzoek mogelijk is! Met diverse ketenpartners zijn contactmomenten geweest om te informeren over het project en om reacties op te halen. Dergelijk onderzoek is nog niet eerder uitgevoerd en heeft  internationaal aandacht gekregen. Dit geeft vertrouwen en energie om het project voort te zetten.

Blik op de toekomst

Op dit moment is de tool nog in een ontwikkelfase. Meer onderzoek naar de succeskansen alsook een validatie studie zijn nodig voor overgegaan kan worden tot implementatie. Daartoe investeert het NFI in verdere ontwikkeling. Tevens willen we de ketenpartners nog meer betrekken en input ophalen over de bruikbaarheid en verwoording van resultaten. Een enquête is onderdeel van dit proces. Op deze manier hopen we samen in de keten, met de implementatie van deze tool in de dagelijkse praktijk, het forensisch DNA-onderzoek in Nederland efficiënter en effectiever te maken!