Actieplan versterken ketenaanpak zedenzaken

Een van de prioriteiten van de strafrechtketen voor de komende jaren is het verkorten van de doorlooptijden van zedenzaken. Dit is een ketenbrede opgave, waarbij ook een ketenaanpak past. Die aanpak staat beschreven in het ‘Actieplan versterken ketenaanpak zedenzaken’. Een gezamenlijk actieplan, opgesteld door zedenexperts van de politie, Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Slachtofferhulp en Perspectief Herstelbemiddeling, onder coördinatie van de Directie Strafrechtketen.

Ketenbrede doelstellingen en ambities

Bij de uitvoering van dit actieplan draait het om een goede samenwerking tussen de ketenpartners. Daarbij horen ketenbrede doelstellingen. Hoofddoelstelling van dit Actieplan betreft onverkort het verkorten van doorlooptijden in Zedenzaken, maar de tweede hoofddoelstelling betreft het streven om betekenisvoller zedenzaken af te doen. Daarom hebben de organisaties gezamenlijk een aantal ambities voor het verbeteren van de aanpak van zedenzaken:

  • Verhoging van het vertrouwen van slachtoffers in de rechtstaat. Dit vertrouwen moet worden vergroot door kortere doorlooptijden en betekenisvollere afdoeningen.
  • Verhoging van volume of capaciteit: de strafrechtketen is in staat om ook in de toekomst hogere volumes te kunnen verwerken (bijv. door nieuwe wetgeving seksuele misdrijven).
  • Verhoging efficiency: het werkproces is zo efficiënt mogelijk ingericht, zodat er zo weinig mogelijk hobbels zijn in het interne- en ketenproces op de koppelvlakken.
  • Verhoging effectiviteit: bij verkorten doorlooptijd gaat het niet alleen om snelheid, maar (zeker bij zedenzaken) ook om kwaliteit en effectiviteit van de afdoening richting slachtoffer, samenleving en verdachte. Toeleiding naar andere opties dan strafrecht kan ook onderdeel hiervan uitmaken.
  • Verhoging kwaliteit: hier gaat het niet alleen om de juridische kwaliteit van de afdoening, maar ook om lerend vermogen op de processen in de strafrechtketen en versterken van de logistieke expertise.
  • Vermindering kwetsbaarheid/verhogen continuïteit: de strafrechtketen opereert op een duurzaam op een voorspelbare (en dus) betrouwbare manier, met een stabiele bezetting en proces.

Uiteraard zijn er dwarsverbanden tussen de ambities te leggen. Goed voorbeeld is het dwarsverband tussen effectiviteit en efficiency. Als het lerend vermogen gestimuleerd wordt hebben we immers beter zicht op het effect van onze investeringen en kunnen we de investeringen met minder effect dus laten.

Looptijd

Het Actieplan is een levend document, waar steeds nieuwe elementen aan kunnen worden toegevoegd. Plannen die de komende periode voortvloeien uit dit Actieplan worden telkens getoetst aan deze ketenambities. Het Actieplan loopt tot 1 april 2024.