Jeugd

Een van de prioriteiten van de strafrechtketen voor de komende jaren is het verkorten van de doorlooptijden van jeugdzaken.

Herijkte normen

Op 21 maart 2024 heeft het Bestuurlijk Ketenberaad de normen voor Jeugdstrafzaken herijkt. Het gaat om normen voor ketenpartners afzonderlijk (politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak), en voor de totale ketendoorlooptijden tot en met de afdoeningsbeslissing in een zaak. Op dit moment worden de normen geïmplementeerd in de regio’s.

Er zijn streefnormen geformuleerd voor de langere termijn (binnen 4 jaar). De streefnormen zijn geformuleerd als doorlooptijd waarbinnen 80% van de zaken moet zijn afgerond. Voor de kortere termijn geldt een lager percentage, namelijk 70% binnen 2 jaar. Het startpunt is het moment waarop de politie een minderjarige als verdachte in een zaak aanmerkt, en als zodanig registreert.

Voor de adviezen van de Raad voor de Kinderbescherming en rapporten van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie zijn normen voor tijdige levering geformuleerd. Dit betekent dat 95% van de adviezen en rapporten moet zijn geleverd op de afgesproken periode voorafgaand aan een zitting.

Het herijken van de normen is geen doel op zich, maar heeft als doel het daadwerkelijk verkorten van de doorlooptijden. Het pedagogische uitgangspunt van de jeugdstrafrechtketen is dat een interventie snel op een delict moet volgen. Te lange doorlooptijden conflicteren met dit uitgangspunt.

De precieze normen zijn te vinden in het document ‘Herijkte streefnormen doorlooptijden jeugdstrafzaken’. Het rapport op basis waarvan de normen zijn herijkt, is te vinden in ‘Doorlooptijden in de jeugdstrafrechtketen. Advies nieuwe streefnormen’.

Als hulpmiddel voor alle regio's wordt hier de komende maanden een veel gestelde vragenlijst bijgehouden. Voor aanvullingen op deze lijst en vragen of opmerking over de herijkte normen, neem contact op met DSK-adviseur Jessie Strohmaier (j.strohmaier@minjenv.nl).

Veel gestelde vragen