Multiproblematiek aanpakken

Daders hebben vaak verschillende problemen tegelijk. Bijvoorbeeld een verslaving, schulden, werkloosheid en psychische problemen. De aanpak van deze zogenoemde multiproblematiek is één van de prioriteiten van de verbetering van de strafrechtketen. Voor een effectieve aanpak van multiproblematiek is samenwerking nodig tussen alle betrokken organisaties, zowel binnen als buiten de strafrechtketen.

Samenwerking bij aanpak multiproblematiek

Bij multiproblematiek ligt de oplossing niet op 1 gebied. Op meerdere gebieden wordt gewerkt aan (preventieve) maatregelen. Naast het opleggen van een straf, krijgt een dader bijvoorbeeld ook professionele zorg of hulp bij het aanpakken van schulden. Daarom is het belangrijk dat gemeenten en organisaties uit de straf-, zorg- en veiligheidsketen met elkaar samenwerken en informatie uitwisselen. Veel van deze organisaties werken al samen aan het ontwikkelen van een effectieve aanpak van multiproblematiek.

De aanpak van multiproblematiek kan verschillend zijn, bijvoorbeeld:

 • de aanpak voor personen met een lichtverstandelijke beperking;
 • de aanpak voor verwarde personen;
 • de preventie en aanpak van radicalisering;
 • de nazorg voor jeugd en volwassenen;
 • slachtofferzorg;
 • de aanpak van mensenhandel en loverboy-problematiek;
 • de aanpak voor multiprobleemgezinnen.

Doel van aanpak multiproblematiek

Het doel bij de aanpak van multiproblematiek is tweeledig:

 • Voorkomen dat iemand (opnieuw) in de strafrechtketen terechtkomt, omdat vroegtijdig is ingegrepen.
 • Als iemand toch in de strafrechtketen terechtkomt, dan moet het binnen de keten sneller en kwalitatief beter.

Knelpunten bij samenwerking aanpak multiproblematiek

Bij de samenwerking rond de aanpak van multiproblematiek lopen professionals tegen knelpunten aan, zoals:

 • De wet- en regelgeving rond informatie-uitwisseling en privacy wordt als erg complex ervaren.
 • Er wordt te veel vanuit de eigen organisatie gedacht (‘kolomdenken’).
 • Er zijn te weinig mogelijkheden om zorg op te leggen. En in te veel gevallen is de juiste zorg niet beschikbaar op het juiste moment.

Oplossingen voor deze knelpunten liggen niet alleen binnen de strafrechtketen, maar ook erbuiten. Voor de aanpak van deze knelpunten is daarom samenwerking nodig met andere domeinen.

Prioriteit ook bij doorlooptijden en informatievoorziening

De aanpak van multiproblematiek is 1 van de 3 prioriteiten van de verbetering van de strafrechtketen. De andere prioriteiten zijn het verkorten van doorlooptijden en het verbeteren van de informatievoorziening. Deze prioriteiten staan niet los van elkaar, maar haken op elkaar in en versterken elkaar in het bereiken van de ambitie.