Forse investering in verbetering prestaties strafrechtketen

In de strafrechtketen wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in het verkorten van de doorlooptijden, betere informatievoorziening en een meer integrale aanpak van multiproblematiek, omdat vaak meerdere problemen spelen bij mensen die een strafbaar feit plegen. In totaal is in het Regeerakkoord 295 miljoen euro vrijgemaakt voor de verbetering van de informatievoorziening voor de periode 2018 tot en met 2022. Dit schrijven minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Dekker voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer met daarbij een ketenplan van aanpak.

De drie prioriteiten voor de strafrechtketen komen uit het ambitietraject dat is vastgesteld in het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) door ketenpartners - politie, Openbaar Ministerie en de rechtspraak in dialoog met andere betrokken partijen, zoals slachtoffers, advocaten, welzijnsorganisaties en burgemeesters. Er wordt flink geïnvesteerd in digitalisering en mogelijkheden om beter informatie en kennis te delen. Dit gebeurt in overzichtelijke projecten, zodat er ruimte is om te monitoren en zo nodig bij te sturen.

Informatievoorziening

Het uiteindelijke doel is om de processtukken in de gehele strafrechtketen te digitaliseren. Hierdoor wordt efficiënter gewerkt, kunnen doorlooptijden korter en gaat de kwaliteit van de geleverde informatie omhoog.  Vanaf 2021 moet het standaard zijn dat processen-verbaal digitaal de keten ingaan en niet meer op papier, zodat van begin af aan het strafrechtelijk traject digitaal is.

Nieuwe mogelijkheden van multimedia komen ook ten goede aan de waarheidsvinding. Zo kunnen strafrechtdossiers met behulp van beeld- en geluidopnames worden verrijkt. De transparantie en hoeveelheid informatie worden groter als een verhoor is vastgelegd met behulp van beeld en geluid en deze ook beschikbaar is voor de verdediging, dan wanneer alles alleen op papier staat. Alle beeld- en geluidsmateriaal dat relevant is in een strafproces (bewijsmateriaal) moet vanaf 2021 beschikbaar zijn voor alle partijen.

In 2018 wordt het fundament gelegd voor de toepassing van multimedia binnen de strafrechtketen. Er wordt begonnen in één regio met de bouw van de voorzieningen, zodat de eerste ervaringen in de praktijk getoetst kunnen worden. Daarnaast wordt in 2019 begonnen met de bouw van een ketenbreed slachtofferportaal. Online komt een centrale plek waar slachtoffers 24-uur per dag op zelf gekozen momenten kunnen inloggen om informatie over hun situatie en voortgang in hun zaak te checken.

Doorlooptijden

Slachtoffers, verdachten en daders moeten snel en adequaat duidelijkheid krijgen over de inzet van gekozen strafrechtelijke interventies, vervolging en over de uitkomst van de strafzaak. De procesgang binnen de strafrechtketen is afhankelijk van veel factoren die samenhangen met de type zaak. Vanuit het BKB is dan ook gekozen om dit jaar een gerichte aanpak van de doorlooptijden verder uit te werken op 7 zaakstromen:  overtredingen, hoger beroep, ondermijning, zeden, ernstige verkeersmisdrijven, jeugd en tenuitvoerlegging van straf.

Multiproblematiek

Achter mensen die een strafbaar feit plegen schuilt vaak een complexe problematiek op meerdere leefgebieden, zoals schulden, werkloosheid en psychiatrische problemen. De problemen kunnen alleen duurzaam worden aangepakt als gezamenlijk wordt opgetrokken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt met partners uit de strafrechtketen, gemeenten en zorg  hoe binnen bestaande trajecten beter samengewerkt kan worden om multiproblematiek aan te pakken.

Cover ketenplan van aanpak