Memorie van toelichting nieuw Wetboek van Strafvordering

In deze Memorie van Toelichting staat in het algemene deel een toelichting op het waarom van het nieuwe wetboek, een actuele schets van het strafprocesrecht, de werkwijze tot stand koming wet en betrokkenheid ketenpartners. In het inhoudelijke deel wordt per boek, per thema een toelichting gegeven over de inhoud van de wet en de gemaakte keuzes.