Implementatie

In het regeerakkoord van het huidige kabinet Rutte IV is een implementatiebudget van 450 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Het  eindrapport van de Commissie implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering (kortweg de commissie Letschert) vormde hiervoor de basis

Consequenties invoering nieuw wetboek

Invoering van het nieuwe wetboek betekent dat vele tienduizenden collega’s die in de strafrechtketen werken het nieuwe wetboek moeten leren kennen. Rechters en officieren van justitie, advocaten, politiemensen, medewerkers van de Koninklijke Marechaussee en bijzondere opsporingsdiensten maar ook bijzondere opsporingsambtenaren, medewerkers van gevangenissen en van de reclassering. Daarnaast moeten binnen alle organisaties ook de werkprocessen en ICT-systemen worden aangepast en zijn er mogelijk aanvullende systemen nodig om het nieuwe wetboek en de daarbij horende regelgeving uit te kunnen voeren.

Financiële plaatje

De kosten die hiervoor gemaakt worden, worden gefinancierd vanuit het implementatiebudget. Welk bedrag iedere organisatie krijgt wordt de komende periode uitgewerkt, in samenspraak met de ketenorganisaties. Daarnaast wordt ook gekeken naar de structurele kosten en baten die horen bij het nieuwe wetboek. De commissie Letschert heeft een eerste raming hiervan gemaakt. Ook die wordt de komende periode verder uitgewerkt.

Governance

Het Bestuurlijk Ketenberaad voor de strafrechtketen (BKB) heeft de implementatie van het nieuwe wetboek benoemd als één van de prioriteiten voor de komende jaren. Vlak voor de zomer heeft het BKB de implementatiestructuur vastgesteld. Het motto voor de implementatie is ‘Gezamenlijk waar het kan, individueel waar het moet.’. Dit komt ook tot uiting in de implementatiestructuur. Die biedt een overkoepelende project- en overlegstructuur, naast de implementatiepropgramma’s van de individuele ketenorganisaties. Klik hier om meer te lezen over de implementatiestructuur en de overlegvormen.

Ketenimplementatieteam (KIT)

Een ketenimplementatieteam, kortweg team KIT, begeleidt de implementatie van en voor de keten. Het team staat onder leiding van kwartiermaker Monique Mos en bestaat verder uit een financieel adviseur, een IV-specialist, een communicatieadviseur, een plaatsvervangend programmamanager, een programmasecretaris en een managementondersteuner. Het team wordt bewust klein gehouden, werkt voor de keten en maakt deel uit van de  Directie Strafrechtketen (DSK).