De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de koepelorganisatie van alle gemeenten. Alle Nederlandse gemeenten, Curaçao, Bonaire, Saba, St. Eustatius, Aruba en enkele tientallen gewesten zijn lid van de VNG. Samen verder bouwen aan kracht en kwaliteit van lokaal bestuur is het gezamenlijke devies. De VNG ondersteunt de leden bij hun ontwikkeling en behartigt hun belangen. Dat doet ze door op te halen wat er in gemeenten gebeurt en dat in te brengen bij de Haagse politiek.

Gesprekspartner van velen

Tot de activiteiten van de VNG behoren het bieden van een platform, het behartigen van belangen, het verlenen van diensten aan gemeenten en het ontwikkelen van producten en diensten. De VNG heeft een platformfunctie. Er wordt gewerkt in commissies en provinciale afdelingen en er worden congressen en studiedagen georganiseerd. Jaarlijks komen meer dan 3.000 bestuurders en ambtenaren bijeen in de algemene ledenvergadering (ALV), het hoogste besluitvormende orgaan van de VNG.

De VNG is als belangenbehartiger regelmatig gesprekspartner van andere overheden, leden van het parlement, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen. Zij adviseert en informeert gemeenten over actuele ontwikkelingen via vng.nl, nieuwsbrieven, ledenbrieven, handreikingen en modelverordeningen. Daarnaast beantwoordt de VNG via het Informatiecentrum vragen.