Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert en informeert gemeenten en behartigt hun belangen. De VNG werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat doen ze door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen. En door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.

Belangenbehartiger van gemeenten

De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten. Regelmatig is de VNG gesprekspartner van andere overheden, leden van het parlement, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen. Samen met andere betrokkenen staan gemeenten voor de opgave taken en dienstverlening aan burgers en bedrijven zo goed mogelijk te organiseren en uit te voeren.

Dienstverlening aan gemeenten

De VNG ondersteunt gemeenten bij het vertalen van nationale wet- en regelgeving naar gemeentelijk beleid. Ook ondersteunt de VNG gemeenten op tal van uitvoeringsvraagstukken. En er is praktische ondersteuning via kennisoverdracht en kennisdeling. Gemeenten kunnen de VNG daarnaast vragen stellen over specifieke beleidsthema's en andere onderwerpen.

Rol in de strafrechtketen

Hoe soepeler de terugkeer van ex-gedetineerden naar de samenleving, hoe groter de kans dat het lukt om een nieuw bestaan op te bouwen. Daar wordt de ex-gedetineerde én de samenleving beter van. Voor deze aanpak is een vlekkeloze samenwerking nodig tussen gemeenten en instanties. En continue scherpte op signalen uit de omgeving, zodat er op tijd ingegrepen wordt als het tóch mis dreigt te gaan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de partners van de strafrechtketen en de gemeenten. De VNG helpt gemeenten om hun beleid zo in te richten dat inwoners geholpen worden aan de hand van hun behoeften, wensen en vermogen.

Dit doet de VNG op 3 gebieden:

  • Leefomgeving: samen werken aan een Nederland waarin iedereen zich veilig voelt.
  • Inclusieve samenleving: samen werken aan een Nederland waarin iedereen mee kan doen.
  • Informatiesamenleving: samen werken aan een Nederland waarin iedereen gehoord wordt.

Zie ook