Van het Programma Digitalisering Strafrechtketen naar een Duurzaam Digitaal (samenwerkings)Stelsel

Het tijdelijke Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK) loopt eind 2022 ten einde. 31 december 2022 is de laatste dag van het bestaan van het programma. Vanaf 1 januari 2023 werken we in het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). Het DDS beoogt een duurzame ketensamenwerking te zijn die niet langer afhankelijk is van eenmalige gelden en een tijdelijke organisatie, maar structureel is georganiseerd, bemenst en bekostigd.

Vorming van het DDS

Het DDS krijgt inmiddels gestalte. Het Opdrachtgevers Beraad (OGB) is begin van het jaar omgevormd naar een Informatieberaad Strafrechtketen (IB). Het IB behoudt een kader stellende en koers bepalende rol en blijft toezien op het behalen van de keten digitaliseringsdoelen en de kwaliteit van de ketensamenwerking. Onder het IB is een CIO-Beraad Strafrechtketen opgericht. Het CIO-Beraad heeft inmiddels iedere maand overleg en zorgt onder meer voor het ketenjaarplan 2023.

Ketenjaarplan

Voor het ketenjaarplan zijn meerjarige digitaliseringsdoelen opgesteld, afgeleid van de opgaven van de strafrechtketen (denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van doorlooptijden en de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering). De digitaliseringsdoelen zijn geconcretiseerd in het concept ketenjaarplan 2023. Het plan waarin komt te staan wat de strafrechtketen in 2023 wil en kan doen om de digitaliseringsdoelen te bereiken. De komende maanden wordt het ketenjaarplan 2023 definitief gemaakt.

Themagroepen

Naast de digitaliseringsdoelen en het ketenjaarplan, krijgt ook de inrichting van DDS verder vorm door de themagroepen die ieder een onderdeel (thema) uitwerken. De themagroep Ketenvoorzieningen en ook het Netwerkwerk Data Kwaliteit en het Innovatieplatform hebben al ver uitgewerkt en afgestemd hoe deze worden vervolgd in DDS. Over de inrichting van het Ketenbureau en de Portfolioraad (PR)en de Architectuurraad (AR) binnen het DDS loopt de afstemming. Daarnaast is het goede nieuws dat het IB zich garant stelt voor de financiering van de projecten en de ketensamenwerking in 2023. Daarmee is de continuïteit van de noodzakelijke projecten en de ketensamenwerking in het DDS geborgd.

Samenwerkingsafspraken

De afspraken uit de thema’s over de inrichting van DDS worden de komende maanden integraal vastgelegd in de samenwerkingsafspraken. Een levend document dat in de komende jaren op basis van de ervaringen en evaluaties over het stelsel verder groeit. Net als de samenwerking van de keten in DDS die zich werkende weg verder zal ontwikkelen.