CIO-beraad wisselt van voorzitter

Het CIO-beraad (CIOB) strafrechtketen heeft sinds april dit jaar een nieuwe voorzitter: Jan Willem Duijzer. Hij nam het stokje over van Erik van der Made. Een gesprek met de oude en de nieuwe voorzitter.

Eerst even de feiten op een rij: Het CIO-beraad (CIOB) is voortgekomen uit het tijdelijke Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK). Dit programma met als doel de digitalisering in de strafrechtketen te verbeteren, liep vorig jaar ten einde, maar kreeg een vervolg in het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). Het CIOB is onderdeel van DDS en is naast het Informatie Beraad een sturend element binnen DDS. Het CIOB heeft een roulerend voorzitterschap. Tot april 2023 was Erik van der Made voorzitter. Jan Willem Duijzer volgde hem op.

Erik - inmiddels niet alleen afgetreden als voorzitter maar ook afgezwaaid als interim CIO bij het Openbaar Ministerie - kijkt met een goed gevoel terug op zijn voorzitterschap. ‘Het was bovenal een prettige samenwerking. Mijn grondhouding daarbij was; we hebben samen een klus te klaren, hoe gaan we dat doen? Hoe vertalen we de digitale ambities in jaardoelen en hoe regelen we de benodigde financiën? Dat hebben we als CIOB goed voor elkaar gekregen afgelopen jaar waarbij 2022 vooral in het teken stond van afronden PDSK en opstarten DDS. Daarbij was de IV-inhoud steeds leidend, dat is wat ons ketenorganisaties verbindt. Daar lag en ligt ook nu nog de focus. Terugkijkend op de resultaten herinner ik me bijvoorbeeld het digitaal procesdossier, een mooie gezamenlijke prestatie, waardoor informatie nu veel gemakkelijker en sneller door de keten gaat.’

Erik van der Made
Erik van der Made

Symbolische overdracht

Inmiddels heeft Erik vol vertrouwen de voorzittershamer overgedragen aan Jan Willem Duijzer. Ook letterlijk: hij gaf Jan Willem bij diens aantreden een USB-stick in de vorm van een voorzittershamer. Een gift met een knipoog. ‘Want het gebruik van de USB-sticks, daar moeten we om veiligheidsredenen en efficiency juist vanaf’, aldus Erik.

Jan Willem (CIO en directeur IVO Rechtspraak) heeft net de eerste vergadering als voorzitter achter de rug. Hij ziet veel op zich afkomen. ‘Er is veel onrust in de samenleving. Door ontwikkelingen als ondermijning en cybercrime staat er veel op het spel. Daartoe moeten we ons ook binnen het CIOB verhouden. We zijn daarom met heel concrete zaken bezig. Zaken die veel medewerkers raken. Zoals de introductie van multimedia (denk aan beeldmateriaal van autocams en bodycams) en de daaraan verbonden risico’s van fake news en privacy. Hoe gaan we om met die risico’s en hoe organiseren we dat goed in de keten? Daarvoor moeten we beleid en voorzieningen bepalen. Zodat er een goede snelweg ontstaat waarin voor iedereen in de keten materialen veilig en snel beschikbaar zijn.’

Veranderingen

Onder het voorzitterschap van Jan Willem is al een eerste verandering doorgevoerd: de vergadertijd is verkort van drie uur naar anderhalf uur. Niet omdat het er onder Erik nou zo breedsprakig aan toe ging. Jan Willem: ‘Het is vooral een keuze om het overleg meer over de hoofdlijnen te laten gaan en deelonderwerpen in het regulier overleg af te handelen.’

Of er nog meer gaat veranderen, zal blijken. Binnenkort heeft het CIOB een heisessie waarin het de plannen voor komend jaar bespreekt. Daar zal onder meer de rol van het ketenbureau en de financiering op tafel komen. Jan Willem: ‘Ketensamenwerking is belangrijk en nodig, maar kent ook uitdagingen. Het blijft toch spannend om zoiets als DDS neer te zetten tussen alle organisaties in. Wie heeft welk mandaat is er en hoe verdeel je de rollen? Toch moeten we DDS koesteren. Dat is een van de plekken waar ketenpartners met elkaar spreken over digitalisering. Dat is heel belangrijk voor succesvolle samenwerking.’

Achtergrondinformatie

Over de geïnterviewden
Jan Willem Duijzer is cio Rechtspraak, ook directeur IVO Rechtspraak. Hij was eerder Directeur Bedrijfsvoering en Informatisering bij de Tweede Kamer en cio bij de gemeente Den Haag en het ministerie van LNV. Erik van der Made was tot april dit jaar ad-interim CIO bij het Openbaar Ministerie en voorzitter CIOB.

Over DDS en CIOB
Het DDS richt zich op het halen van de door het IB jaarlijks vastgesteld digitaliseringsdoeleinden binnen de vastgestelde financiële kaders. Het CIOB wil deze doelen tijdig en effectief bereiken en legt in het Ketenjaarplan vast wat de hieraan gerelateerde portfolio van IV-projecten, -programma’s en te realiseren voorzieningen zijn. In het CIOB zijn de volgende ketenorganisaties vertegenwoordigd door de CIO’s en hoofden CIO office: politie, Openbaar Ministerie, Rechtspraak, Diens Justitiële Inrichtingen, Centraal justitieel Incassobureau, Justitiële Informatiedienst, CIO JenV, directeur DI&I, hoofd KIV, Ketenbureau. Meer lezen? CIO-beraad