Meerjarenvisie digitalisering strafrechtketen

Begin 2024 heeft het Informatieberaad een eerste versie van de ‘Meerjarenvisie digitalisering strafrechtketen’ vastgesteld. Dit document moet de strafrechtketen de komende jaren gaan helpen om richting te geven aan de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening.

Digitaliseringsthema’s

In de Meerjarenvisie is onderscheid gemaakt naar een zestal digitaliseringsthema’s:

  • Ketenprocessen: gedigitaliseerde processen gericht op ketenprestaties, sturing daarop en verantwoording daarover;
  • Digitale samenwerking: portalen, digitale samenwerkingsruimtes, digitale platformen, persoonlijke digitale ruimtes;
  • Informatie-uitwisseling: overdracht van gegevens en informatieproducten via gestandaardiseerde koppelvlakken;
  • Informatiebeveiliging & privacy: geautoriseerde, veilige toegang tot informatiebronnen en -producten;
  • Gegevensmanagement & datakwaliteit: juistheid, volledigheid, actualiteit en status van informatie;
  • Informatieopslag & -verwerking: gemeenschappelijk beschikbare gegevens en informatieproducten.