De organisaties in de strafrechtketen werken duurzaam samen om de prestaties van de keten te verbeteren. De Directie Strafrechtketen (DSK) bevordert deze samenwerking, landelijk en lokaal. DSK richt zich op de partners in de strafrechtketen en de keten als geheel. Handelt altijd vanuit ketenbelang en is daarmee van en voor de keten.

De directie:

  • ondersteunt bij het stellen en halen van doelen;
  • organiseert bestuurlijke en landelijke sturing en stimuleert regionaal overleg;
  • stimuleert ketenbewustzijn en op samenwerking gericht gedrag;
  • biedt inzicht in de prestaties en ontwikkelingen van de keten;
  • stimuleert de ketencommunicatie.

Opdrachtgever is het BKB

DSK is ondergebracht bij het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De opdrachtgever van de directie is het Bestuurlijk Ketenberaad.