Directie Strafrechtketen

De organisaties in en om de strafrechtketen werken duurzaam met elkaar samen om de prestaties van de keten te verbeteren. De Directie Strafrechtketen (DSK) bevordert, stimuleert en faciliteert deze samenwerking, zowel op landelijk als regionaal niveau. DSK handelt altijd vanuit ketenbelang en is daarmee van en voor de keten.

De directie:

  • ondersteunt bij het stellen en halen van doelen;
  • organiseert bestuurlijke en landelijke sturing en stimuleert regionaal overleg;
  • stimuleert ketenbewustzijn en op samenwerking gericht gedrag;
  • biedt inzicht in de prestaties en ontwikkelingen van de keten;
  • stimuleert de ketencommunicatie.

Opdrachtgever is het BKB

DSK is ondergebracht bij het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De opdrachtgever van de directie is het Bestuurlijk Ketenberaad.

Organisatie

DSK kent vaste medewerkers en een enkele tijdelijke kracht. Om de ondersteuning van de duurzame samenwerking in de strafrechtketen zo goed mogelijk vorm te geven, maken daarnaast uit de keten gedetacheerde professionals deel uit van de directie. Door het inzetten van liaisons houdt de directie verbinding met de verschillende DG’s van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Contact

DSK is te bereiken via strafrechtketen@minvenj.nl en 070 3706151.