Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen. Recht raakt mensen.

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPV) staat voor het creëren van randvoorwaarden waarbinnen bestuurders, gezagen en uitvoerende organisaties binnen rechtstatelijke waarborgen veiligheid optimaal vorm kunnen geven voor de inwoners van Nederland.

Verder behoren tot de opgaven van DGPV bijvoorbeeld:

 • de Politiewet en de Wet op de Veiligheidsregio’s;
 • het toerusten en functioneren van de politieorganisatie;
 • het adaptief en lerend vermogen van de veiligheidsregio’s en andere crisispartners;
 • de decentrale crisisbeheersing;
 • het ontwikkelen van een robuuste en toekomstbestendige meldkamerfunctie;
 • het beheer van het politie- en brandweerkorps op de BES-eilanden.

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) draagt bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Dat is een rechtsstaat, met een effectieve rechtspleging en rechtshandhaving. In het bijzonder waar het betreft het terugdringen van criminaliteit, onveiligheid en overlast. DGRR doet dit vanuit de verantwoordelijkheid voor beleid en doet dit samen en in verbinding met vele (maatschappelijke) partners en (overheids)organisaties, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheden.

Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (SenB) zet zich in om:

 • strafbaar gedrag in de samenleving te voorkomen en te zorgen voor een snelle, consequente en effectieve tenuitvoerlegging van sancties.
 • de positie van slachtoffers te waarborgen.
 • jeugdigen te beschermen die in hun ontwikkeling worden bedreigd in hun opvoed- en leefsituatie.
 • een effectieve aanpak te realiseren van (jeugd-)criminaliteit en geweld in huiselijke kring.
 • de samenleving weerbaarder te maken tegen lokale overlast en criminaliteit.

Schakel tussen politiek en uitvoering

Het DG vormt de schakel tussen politiek en uitvoering en vervult dientengevolge een functie in het ontwikkelen van beleid en ondersteuning van bewindslieden. Het takenpakket strekt zich uit over de volgende werkterreinen: sanctiebeleid (zowel volwassenen als jeugdigen), detentie, jeugdbescherming, reclassering (jeugd en volwassenen), slachtofferbeleid, huiselijk geweld en kindermishandeling, criminaliteitspreventie, high impact crimes, integriteitsbeleid, kansspelen, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming.