Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen. Recht raakt mensen.

Directoraat-Generaal Politie

In het DG Politie staat de verantwoordelijkheid centraal van de minister van Justitie en Veiligheid voor het functioneren van de politieorganisatie en het leveren van politiezorg. Doel is om de kwaliteit en het presterend vermogen van de politieorganisatie te verhogen waardoor Nederland veiliger wordt.

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) schept de voorwaarden voor een slagvaardig, toegankelijk en doelmatig werkend rechtsbestel en voor een effectieve en doelmatige rechtshandhaving. Verder draagt DGRR bij aan de internationale samenwerking op justitieel gebied

Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Het directoraat-generaal SenB zet zich in om:

  • strafbaar gedrag in de samenleving te voorkomen en te zorgen voor een snelle, consequente en effectieve tenuitvoerlegging van sancties.
  • de positie van slachtoffers te waarborgen.
  • jeugdigen te beschermen die in hun ontwikkeling worden bedreigd in hun opvoed- en leefsituatie.
  • een effectieve aanpak te realiseren van (jeugd-)criminaliteit en geweld in huiselijke kring.
  • de samenleving weerbaarder te maken tegen lokale overlast en criminaliteit.

Schakel tussen politiek en uitvoering

Het DG vormt de schakel tussen politiek en uitvoering en vervult dientengevolge een functie in het ontwikkelen van beleid en ondersteuning van bewindslieden. Het takenpakket strekt zich uit over de volgende werkterreinen: sanctiebeleid (zowel volwassenen als jeugdigen), detentie, jeugdbescherming, reclassering (jeugd en volwassenen), slachtofferbeleid, huiselijk geweld en kindermishandeling, criminaliteitspreventie, high impact crimes, integriteitsbeleid, kansspelen, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming.