Raad voor de Kinderbescherming

Als een kind ernstig in de knel dreigt te raken, helpt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) het kind en de ouders te zoeken naar de beste oplossing. Als het nodig is vraagt de RvdK de rechter om in te grijpen en adviseert de RvdK gerechtelijke instanties. De RvdK geeft de betrokken partijen een onafhankelijk advies. Daarbij draait het altijd om het belang van het kind.

Rechten van het kind

Kinderen hebben recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid. Ouders zijn hier verantwoordelijk voor. Maar soms lukt het ze niet om deze verantwoordelijkheid voldoende te nemen. Ook niet met steun van het sociale netwerk en hulpverlening. Als een kind daarbij ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, neemt de RvdK maatregelen om de rechten van het kind te waarborgen.

Beste oplossing voor het kind

De RvdK helpt wanneer er ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 0 en 18 jaar. De RvdK onderzoekt hun (gezins)situatie en adviseert over de beste oplossing voor het kind. Misschien kunnen ouders zelf de situatie van hun kind verbeteren als ze de juiste hulp krijgen. Dat is beter voor het kind en de ouders. Bij alle werkzaamheden van de RvdK staat het belang van het kind centraal.

Rol in de strafrechtketen

De RvdK werkt nauw samen met andere organisaties. Samen vormen zij een keten waarbinnen de kindzaken afgehandeld worden.

Voor strafzaken werkt de RvdK samen met partners in de strafketen en in de zorgketen. Voor sommige jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd, is de combinatie van straf en zorg de beste oplossing.

De Raad voor de Kinderbescherming is er voor de veiligheid van kinderen en het toekomstperspectief van jongeren.

(Een animatie.)

In alles wat we denken, adviseren of verzoeken staat het kind centraal, altijd.
Het zijn de ouders die hun kinderen verzorgen, opvoeden en stimuleren in hun ontwikkeling. Dat is hun recht en hun plicht.
Als gemeenten of andere instanties ons benaderen, vragen we ons altijd af of het noodzakelijk is dat we worden ingeschakeld.
Is het risico voor het kind hoog of laag?
Is er wel of geen vertrouwen dat de ouders de opvoeding aankunnen?
Als de ontwikkeling van het kind wordt bedreigd, is het de taak van de overheid om op te treden waarbij de rechten van het kind en de ouders worden gewaarborgd.
Misschien kan een gezin met hulp uit hun omgeving of van professionele instanties de situatie van hun kind zelf verbeteren.
Dat is beter voor het kind en de ouders.
We zijn terughoudend waar het kan en doortastend waar nodig.
Want soms komt de ontwikkeling van een kind ernstig in gevaar.
In dat geval doet de Raad een onafhankelijk onderzoek.
Als blijkt dat het voor het kind thuis niet meer veilig is, verzoeken wij de rechter om in te grijpen.
Naast onze rol in de jeugdbescherming hebben wij ook een rol in het jeugdstrafrecht.
Wij worden ingeschakeld als een jongere vanaf twaalf jaar verdacht wordt van een strafbaar feit of omdat er sprake is van schoolverzuim.
Dan doen we een onderzoek en adviseren we over hulp of straf die het beste past bij de jongere en het delict.
Licht waar het kan, zwaar als het moet.
Altijd met het doel om herhaling te voorkomen.
De Raad is ook actief op het gebied van gezag en omgang.
Als ouders scheiden, kan het zijn dat zij er samen niet uit komen over wat het beste is voor het kind.
Als een rechter zich ernstig zorgen maakt over het kind, kan de Raad om advies gevraagd worden.
Ook dan doen we onafhankelijk onderzoek en adviseren de rechter over het gezag van de ouders, de omgang met het kind en de verblijfplaats.
Ten slotte heeft de Raad ook een rol als ouders een kind willen afstaan, de zorg van een kind willen overnemen of willen adopteren.
Kinderen, ouders, gemeenten en rechters kunnen vertrouwen op de Raad voor de Kinderbescherming.
Wij zijn een onafhankelijke instantie.
Iedere zaak staat voor ons op zichzelf en wordt ook zo onderzocht.
In ons werk staan rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voorop.
Dit betekent dat iedere burger dezelfde behandeling krijgt bij hetzelfde probleem.
En houdt in dat iedereen het recht heeft te weten wat hij kan verwachten.
Wij zijn transparant en controleerbaar in wat we doen.
De Raad voor de Kinderbescherming, voor het kind.
Al meer dan honderd jaar.
De Raad voor de Kinderbescherming maakt onderdeel uit van het ministerie van Veiligheid en Justitie.