Perspectief Herstelbemiddeling

Een delict of verkeersongeval kan een grote (emotionele) impact hebben op (direct) betrokkenen. Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt bemiddeling na dergelijke ingrijpende gebeurtenissen. Betrokkenen kunnen slachtoffers, nabestaanden, verdachten, daders en veroorzakers zijn, maar ook familieleden en getuigen. Perspectief Herstelbemiddeling brengt partijen met elkaar in contact vanuit de overtuiging dat mensen zelf kunnen bijdragen aan herstel.

Perspectief Herstelbemiddeling organiseert en begeleidt vooral bemiddeling na strafbare feiten. Herstelbemiddeling is mogelijk na zowel lichte als zware delicten. En op elk gewenst moment: kort na het gebeuren of jaren later, zowel vóór, tijdens als na het strafproces. Het daadwerkelijke contact tussen de partijen kan bestaan uit een gesprek, briefwisseling, pendelbemiddeling of videoboodschap.

Naast bemiddeling geeft de organisatie ook verschillende vormen van voorlichting om herstel en herstelgericht werken te bevorderen.

Uitgangspunten voor bemiddeling

Perspectief Herstelbemiddeling heeft 3 uitgangspunten voor bemiddeling:

  • deelname is voor alle betrokkenen vrijwillig;
  • de inhoud van het contact is vertrouwelijk;
  • een bemiddeling vindt altijd plaats onder begeleiding van een neutrale, onafhankelijke bemiddelaar.

Rol in de strafrechtketen

Betrokkenen kunnen zichzelf aanmelden voor bemiddeling, maar veel vaker gebeurt dit door verwijzers (professionals) die met hen in contact komen. Bijvoorbeeld medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, de reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen of Slachtofferhulp Nederland. Perspectief Herstelbemiddeling bemiddelt ook na (ernstige) verkeersongevallen tussen slachtoffers en veroorzakers. Daarnaast wordt de organisatie ingeschakeld bij grootschalige gebeurtenissen, zoals een aanslag of schietincident. Ook bemiddelt Perspectief in zaken van seksueel misbruik, kort of langer geleden.

Deelnemers kunnen ervoor kiezen de uitkomst van een bemiddeling te delen met de officier van justitie of rechter. Voorwaarde is dat beide partijen hiermee instemmen.

Herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling helpt een plek te geven aan dat wat er is gebeurd. Ook kunnen deelnemers afspraken maken voor de toekomst. Veel daders voelen zich opgelucht na het contact met het slachtoffer. Slachtoffers zijn na bemiddeling minder angstig en minder boos. Betrokkenen krijgen meer inzicht in hoe het zover kon komen en wat de gevolgen van het incident zijn (geweest). Het helpt deelnemers een volgende stap te zetten en kan de kans op herhaling verminderen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid financiert de bemiddelingsactiviteiten van Perspectief Herstelbemiddeling. Hierdoor is deelname gratis voor betrokkenen.